Telefon: 91 4 691 639

Zamówienia publiczne

Miejski Ośrodek Kultury udziela zamówień w oparciu o „Regulamin udzielania przez MOK zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro” na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy. (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Szczecin 09.10.2023 r

Zapytanie ofertowe
dotyczące remontu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie przy ulicy Goleniowskiej 67

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie ( MOK)
70-847 Szczecin
ul. Goleniowska 67
NIP: 851-01-07-652, REGON 000 28 31 79

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej przebudowy 2 pomieszczeń łazienkowo-toaletowych w budynku MOK przy ul. Goleniowskiej 67. Remont musi być przeprowadzony w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia br., bez wstrzymania działalności Instytucji.

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Remont przeprowadzany w 2 pomieszczeniach (toalecie damskiej i męskiej) będzie polegał na: przebudowie toalety męskiej (wydzieleniu dodatkowej kabiny WC), wymianie okładzin ceramicznych ścian i podłóg, instalacje nowych stelaży podtynkowych WC, umywalek, a także wymianę drzwi wraz z ościeżnicami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Demontaż okładziny ceramicznej ścian i podłóg o łącznym metrażu około 100 m2
-Czyszczenie oraz gruntowanie ścian oraz sufitów
-Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów
-Izolacja ścian do wysokości 0,50 wraz z izolacją podłóg folią w płynie
-Montaż umywalki nablatowej wraz z baterią, ozaworowaniem, zasyfonowaniem oraz konstrukcją
wsporczą płyty -2 kpl
-Montaż płytek podłogowych 60×60 wraz z fugowaniem
-Montaż płytek ściennych wraz z fugowaniem
-Murowanie i konstrukcja jednej ściany w celu wydzielenia dodatkowej kabiny WC. Przewidziano murowanie z cegły silki 12 wraz ze zbrojeniem wzmacniającym.
-Demontaż starych oraz montaż nowych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą regulowaną, szyldem
oraz otworami wentylacyjnymi -10 kpl
-Demontaż starego i montaż nowego grzejnika panelowego -typ higieniczny -spełniającego zakładane
normy – 2 kpl
-Demontaż starych oraz montaż nowych opraw halogenowych -sufitowych
-Demontaż przyborów sanitarnych -kompakt WC pisuar
-Montaż stelaży podtynkowych WC wraz z miską wiszącą, deską oraz przyciskiem -4 kpl
-Montaż luster z podświetleniem LED -3 szt
-Wyposażenie kabin w stojący zestaw na szczotkę WC wraz z papierem toaletowym

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.12.2023 r.

SKŁADANIE OFERT:
Oferty prosimy nadsyłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie 70-847 Szczecin
ul. Goleniowska 67, lub na adres mailowy: sekretariat@mok.szczecin.pl do dnia: 20.10.2023 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT:
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu w okresie pełnej działalności MOK, zamawiający
dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. znajomość organizacji i specyfiki działalności domu kultury,
2. doświadczenie firmy w pracach budowlano- instalacyjnych,
3. cena.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem mok.szczecin.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela kierownik administracyjny MOK p. Sławomira Suchorska pod numerem telefonu 91 46 91 639 oraz adresem e-mail: sekretariat@mok.szczecin.pl

Komentarze zamknięte.