Telefon: 91 4 691 639

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/806/1 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały o nadaniu Statutu Miejskiemu  Ośrodkowi Kultury w Szczecinie Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 22 kwietnia 2013 r. poz. 1673.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W SZCZECINIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie – Dąbiu, zwany dalej MOK, działa na postawie Uchwały Dzielnicowej Rady Narodowej w Szczecinie – Dąbiu nr 1/1/64 z dnia 7 stycznia 1964 r. w sprawie budowy świetlicy-klubu w czynie społecznym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury.
 2. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 3/97.
 3. Organizatorem MOK jest Gmina Miasto Szczecin.

§ 3.

 1. Terenem działania MOK jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
 2. Siedzibą MOK jest miasto Szczecin.
 3. MOK posiada filię – ?Klub Delta”, przy ul. Racławickiej 10 w Szczecinie.
 4. MOK używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.


Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4.

 1. Celem działalności MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecin.
 2. Do zakresu statutowej działalności MOK należy:
  1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
  2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
  3) wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,
  4) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  5) promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,
  6) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
  7) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
  8) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
 3. W ramach swojej statutowej działalności Miejski Ośrodek Kultury może ponadto podejmować działania w zakresie:
  1) przeciwdziałania patologiom społecznym,
  2) promowania prawidłowych zachowań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 5.

 1. MOK może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż kulturalna na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:
  1) realizacji imprez zleconych,
  2) realizacji usług promocyjno – reklamowych,
  3) realizacji usług wydawniczych,
  4) realizacji usług handlowych i gastronomicznych,
  5) wynajmu i dzierżawy posiadanego majątku ruchomego oraz nieruchomego.
 2. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową „MOK”.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6.

 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
 2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7.

 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.
 2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny MOK.

§ 8.

Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 Rozdział 4.
Źródła finansowania

§ 9.

 1. MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. MOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Plan finansowy MOK oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.
 4. Organem zatwierdzającym budżetu instytucji jest Prezydent Miasta Szczecin.
 5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.

§ 10.

 1. MOK może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
  1) działalności statutowej,
  2) sprzedaży składników majątku ruchomego,
  3) najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,
  5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
  7) innych źródeł,
  8) działalności gospodarczej.
 2. Wysokość rocznej dotacji na działalność MOK ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:
  1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Rozdział 5.
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 11.

 Zmian w Statucie MOK dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania.

§ 12.

 Likwidacja MOK może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.

Komentarze zamknięte.