Telefon: 91 4 691 639

Wynajem pomieszczeń

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZECINIE

 

§ 1

 1. Regulamin określa zasady wynajmu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie.
 2. Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie jest samorządową instytucją kultury i posiada osobowość prawną.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. Wynajmujący – Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie zwany dalej MOK.
 2. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje rezerwacji i wynajmu pomieszczenia oraz ponosi odpowiedzialność za przedmiot wynajmu /organizację wydarzenia.
 3. Wydarzenie – spotkanie, przyjęcie, szkolenie, konferencja, prezentacja, koncert lub inna impreza organizowana przez Najemcę.

§ 3

Wykaz wynajmowanych pomieszczeń MOK:
1. Sala widowiskowa budynku ul. Goleniowska 67
                  wyposażenie: wentylacja, krzesła, stoły,
2. Sala widowiskowa Klubu Delta ul. Racławicka 10
                  wyposażenie: klimatyzacja, krzesła, stoły,
3. Zaplecza kuchenne sal,
4. Sale mniejsze (w budynkach: Goleniowska 67, Racławicka 10).

§ 4

 1. MOK może wynajmować swoje pomieszczenia i sprzęt w terminach wolnych od planowanych zajęć.
 2. Wstępnej rezerwacji wynajmu można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w sekretariacie MOK-u / Klubu Delta, po upewnieniu się czy istnieją wolne terminy.
 3. Stawki odpłatności za wynajem pomieszczeń zawarte są w cenniku, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem (np. imprezy o charakterze charytatywnym)
 5. Prośba o zniżkę lub odstąpienie od opłat musi być wyrażona i umotywowana na piśmie oraz uzyskać akceptację dyrektora MOK.
 6. Przy rezerwacji terminu wynajmu na wydarzenie trwające dłużej niż 3 godziny MOK może zażądać od Najemcy zaliczki w wys. 20% przewidywanych kosztów.
 7. Zaliczka nie podlega zwrotowi jeżeli Najemca zrezygnuje z rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym wydarzeniem.
 8. MOK może odmówić wynajmu firmom, instytucjom lub organizacjom, które nie przestrzegały postanowień niniejszego regulaminu we wcześniejszym terminie, a także jeżeli charakter wydarzenia narusza porządek prawny, jest niezgodny z działalnością statutową Wynajmującego, niesie w sobie treści agresywne lub demoralizujące.
 9. Rezerwacja ustalana jest wg. kolejności pisemnych zgłoszeń złożonych w sekretariacie MOK-u / Klubu Delta (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną). Pismo powinno wskazywać osobę odpowiedzialną za przebieg wydarzenia ze strony Najemcy. Rezerwację sali uważa się za dokonaną po pisemnym zatwierdzeniu zgłoszenia przez dyrektora, ustaleniu wysokości opłat i wniesieniu ew. zaliczki.
 10. Na okres wynajmu MOK ustanawia dyżurującego pracownika, który reprezentuje Wynajmującego.
 11. W przypadku wynajęcia sal z wykorzystaniem sprzętu akustycznego i wizyjnego MOK na koncert lub pokaz wymagający specjalistycznej obsługi akustycznej jej koszt zostanie doliczony do kosztów wynajmu.

§ 5

 1. Należność za wynajem można uregulować gotówką w kasie lub przelewem na konto bankowe MOK.
 2. Za skorzystanie przez Najemcę ze sprzętów będących wyposażeniem MOK-u, pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem. W przypadku wynajęcia sal z wykorzystaniem sprzętu akustycznego
  i wizyjnego na koncert lub pokaz wymagający specjalistycznej obsługi akustycznej koszt zostanie doliczony do kosztów wynajmu.
 3. W przypadku organizowania imprezy typu: wesele, zabawa, przyjęcie, tytułem zabezpieczenia ewentualnych uszkodzeń wynajmowanych pomieszczeń, MOK może pobrać kaucję w uzgodnionej
  z Najemcą kwocie. W przypadku nie wystąpienia uszkodzeń kaucja zostanie zwrócona Najemcy
  w terminie do 3. dni od daty zakończenia okresu wynajmu.
 4. W razie przedłużenia wynajmu pomieszczenia – co może nastąpić wyłącznie za zgodą dyżurującego pracownika MOK – za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem.

 § 6

 1. Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń zobowiązany jest do:
 2. przestrzegania przepisów bhp i p.poż. obowiązujących w budynku,
 3. wykonywania poleceń i wskazówek udzielanych przez dyżurującego pracownika MOK,
 4. utrzymania porządku w trakcie trwania wydarzenia,
 5. przyjęcia odpowiedzialności za przebieg wydarzenia i bezpieczeństwo jego uczestników.
 6. dbałości o powierzone mienie MOK.

§ 7

 1. Najemca opuszczając salę po zakończeniu wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposażeniem dyżurującemu pracownikowi MOK.
 2. Po zakończeniu wydarzenia Najemca wspólnie z dyżurującym pracownikiem MOK zobowiązani są sprawdzić stan sali i sprzętu i w razie wystąpienia ew. uszkodzeń spisać odpowiedni protokół.
 3. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń pomieszczeń i sprzętu powstałych w okresie wynajmu.

 § 8

 1. W przypadku okoliczności niezależnych od Wynajmującego, MOK zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia trwającego wynajmu sali.
 2. Sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga dyrektor MOK a w razie wątpliwości przedmiot sporu poddaje się orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby MOK.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dn. 12.07.2019 r.

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ
I SPRZĘTU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 1. Wynajęcie sali (widowiskowe i inne) z wykorzystaniem krzeseł, stołów i mikrofonu w celu: przeprowadzenia szkolenia, spotkania, pokazu sprzętu, narady itp. jeśli organizatorem jest osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą:
  – koszt za 1 godz. 75 zł + 23% VAT – sale małe,
  – koszt za 1 godz. 150 zł + 23% VAT – sale widowiskowe.
  – obsługa techniczna MOK (opłata jest pobierana jeśli wynajem odbywa się po godz. pracy MOK):
  do 3. godz. – 120,- +  23% VAT,
  powyżej 3. godz. do godz. 22.00 – 360,- + 23% VAT
  powyżej 3. godz. po godz. 22.00 – 480 + 23% VAT
 2. Wypożyczenie sprzętu:
  – akustycznego
  – oświetleniowego
  – telebimu
  do wykorzystania poza siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury i Klubu “Delta” w celach komercyjnych
  – koszt od 600 zł – 1 000 zł + 23% VAT za 1 dzień wykorzystania sprzętu w zależności od jego rodzaju
  i ilości.
 3. Wypożyczenie sprzętu kuchennego:
  – koszt: 400 – 800 zł + 23%VAT w zależności od ilości i jakości pożyczonego sprzętu.

Szczecin 15.01.2024 r.

Komentarze zamknięte.