Telefon: 91 4 691 639

Wszystkie wpisy dla: BIP

Organizacja

24/09/2019

Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

Rozdział I    

Postanowienia ogólne

§ 1.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493)

§ 2.

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, zwanego dalej MOK.
 2. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem: RIK 3/97.
 3. Siedzibą MOK jest miasto Szczecin.

Rozdział II

Cele i przedmiot działalności

§ 3.

Celem MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa  poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecina.

§ 4.

Do zakresu działalności MOK należy:
1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,
3) wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,
4) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
5) promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,
6) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
7) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
8) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Rozdział III   

Struktura organizacyjna

§ 5.

Działalnością MOK kieruje dyrektor, który organizuje jego pracę, reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

§ 6.

 1. Do zakresu działań Dyrektora MOK należy w szczególności:
  1) sprawowanie nadzoru nad mieniem MOK,
  2) ustalanie koncepcji i kierunków działalności MOK,
  3) nadzór nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi i rzeczowymi,
  4) ustalanie regulaminu organizacyjnego, opracowywanie i wprowadzanie struktury organizacji wewnętrznej MOK,
  5) wydawanie zarządzeń wewnętrznych określających zasady funkcjonowania MOK,
  6) określanie i zatwierdzanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników MOK,
  7) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
  8) opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej MOK z zachowaniem  wysokości dotacji organizatora.
 1. Tryb powołania i odwołania dyrektora określa statut MOK oraz ustawa o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§7.

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora uniemożliwiającej bieżące zarządzanie MOK,  związanej w szczególności z wyjazdem służbowym, urlopem, chorobą, zastępuje go kierownik  Działu Promocji i Organizacji Imprez. W sytuacji nieobecności obydwu wyżej wymienionych osób Dyrektora zastępuje Kierownik Działu Administracji MOK.
 2. Zakres upoważnień osób zastępujących Dyrektora podczas jego nieobecności określa odrębne zarządzenie.

§ 8.

 1. Strukturę organizacyjną MOK tworzą działy, odpowiadające za formalno-prawną, organizacyjną i gospodarczą działalność instytucji oraz pracownie i koła zainteresowań, które prowadzą działalność edukacyjną i artystyczną,
 2. Ochronę danych osobowych, a także polityk MOK w zakresie RODO monitoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych  MOK.

§ 9.

            MOK realizuje swoje zadania w oparciu o  niżej wymienione działy:

 1. Dział Księgowości, którym kieruje Główny Księgowy i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. księgowości oraz Dział Księgowości jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo- rzeczowej MOK prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury. Do zadań Głównego Księgowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz.U.157.1240) oraz ustawą o rachunkowości (Dz.U.2013.330), należy w szczególności:
  a) opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne,
  b) sprawozdawczość finansowa i statystyczna,
  c) opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo – rzeczowych realizowanych przez upoważnionych pracowników,
  d) nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych,
  e) stała kontrola kasy MOK,
  f) prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo – materiałową i mieniem MOK,
  g) prowadzenie rachunków MOK i innych funduszy celowych,- prowadzenie spraw płacowych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  h) ewidencja majątku trwałego MOK.
 2. Dział Promocji i Organizacji Imprez, którym kieruje Kierownik Działu i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:  specjalista promocji i organizacji imprez kulturalnych, specjalista ds. promocji i organizacji wystaw, specjalista ds. obsługi technicznej imprez kulturalnych oraz obsługi urządzeń audiowizualnych. Do zadań Działu Promocji i Organizacji Imprez należy w szczególności:
  a) organizacja koncertów, przedstawień teatralnych i projekcji filmowych w różnych formach,
  b) organizacja wystaw, wernisaży, przeglądów oraz konkursów prac plastycznych i fotograficznych,
  c) organizacja imprez własnych oraz zlecanych przez instytucje, firmy i innych,
  d) zabezpieczenie techniczne realizowanych imprez,
  e) reklama wizualna w postaci plakatów, afiszy, transparentów, ulotek, plansz, programów, zaproszeń itd.,
  f) pozyskiwanie sponsorów,
  g) kontakty z mediami,
  h) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzanych imprez,
 3.  Dział Administracji, którym kieruje Kierownik Działu Administracji i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. biurowych, specjalista ds. kadrowych, pracownicy gospodarczy.
  Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:
  zarządzanie budynkami MOK,
  prowadzenie remontów bieżących w MOK,
  zaopatrzenie MOK w urządzenia, materiały i sprzęt biurowy, środki czystości zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
  prowadzenie sekretariatu MOK, w tym terminowe dostarczanie i odbieranie   korespondencji, jej ewidencja oraz przygotowywanie korespondencji wychodzącej z MOK,
  prowadzenie spraw pracowniczych i kadrowych MOK,
  utrzymywanie porządku w pomieszczeniach MOK oraz na terenie przyległym,
  zabezpieczenie przeciwpożarowe  budynków i obiektów MOK,
  kontrola i zabezpieczenie spraw związanych z bhp,
  zaopatrzenie stanowisk w sprzęt, materiały, druki itp.,
  zabezpieczenie budynków i pomieszczeń MOK przed kradzieżami,
  terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich działań,
  prowadzenie archiwum zakładowego,
  regulowanie i nadzorowanie wynajmu pomieszczeń MOK,
  prowadzenie ewidencji wyjść i nadgodzin pracowników MOK,
  prowadzenie rejestru skarg i wniosków

§ 10.

 1. MOK realizuje swoje statutowe zadania w zakresie edukacji artystycznej, nauki języków  obcych, rozwijania kultury fizycznej, promocji kultury, zdrowia i turystyki w oparciu o następujące  pracownie artystyczne  i koła  zainteresowań:
  a) Pracownia muzyczna,
  b) Pracownia wokalna,
  c) Pracownia malarstwa, tkactwa i rękodzieła
  d) Pracownia języków obcych,
  e) Pracownia teatralna,
  f) Pracownia filmowa,
  g) Pracownie tańca
  h) Pracownia Ceramiki
  i) Akademia Aktywnego
 2. Zajęcia w pracowniach prowadzone są przez instruktorów lub specjalistów z danej dziedziny.  Instruktorzy kontraktowi zatrudniani są w miarę potrzeb do prowadzenia zajęć.

Rozdział IV   

Zasady kontroli wewnętrznej

 § 11.

 1. Kontrola wewnętrzna w MOK stosowana jest w zakresie określonym w ustawie  o finansach publicznych, a jej celem  jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
 2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych określają odrębne przepisy.
 3. Kontrolę zarządczą w MOK sprawują: Dyrektor i główny księgowy.

 

 Rozdział  V

Postanowienia organizacyjnoporządkowe

§ 12.

 1. Zakres zadań pracowników merytorycznych, administracji i obsługi, związanych z zajmowanymi stanowiskami pracy, określa zakres czynności służbowych tych pracowników.
 2. Wszyscy pracownicy, którym z tytułu czynności zawodowych powierza się mienie w MOK powinni złożyć odpowiednie oświadczenie o odpowiedzialności
 3. Regulamin niniejszy obejmuje wszystkich pracowników.
 4. Znajomość regulaminu jest obowiązkiem każdego pracownika MOK, potwierdzonym złożeniem podpisu pod imiennym oświadczeniem.
 5. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą Kodeksem

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 13.

 1. Schemat organizacyjny MOK określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowiący jego integralną cześć.
 2. Zmiany postanowień regulaminu mogą być wprowadzane aneksem w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2019 roku.

Kierownictwo i pracownicy

04/02/2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Andrzej Oryl
tel.: 91 46 91 639

Księgowość:
Ewa Wilga – główna księgowa
Agnieszka Rosołowska – specjalista ds. księgowości
Magda Czajkowska – kasjer, IOD
tel.: 91 46 91 639

Dział Promocji i Organizacji Imprez:
Michał Giełzak – kierownik
Maria Zgolak – dział promocji i organizacji imprez
Sylwia Witkowska – dział promocji i organizacji imprez
tel.: 91 46 47 923; fax: 91 46 47 924

Dział Administracji:
Sławomira Suchorska – kierownik
tel.: 91 46 91 639

Instruktorzy:
Anna Mospinek – instruktor tańca


Instruktorzy współpracujący z MOK-iem:
Iwona Durlik – tkactwo, plastyka
Agnieszka Grabowska – język niemiecki
Anna Grzywińska – pianino
Sławomir Kołakowski – teatr
Bożena Koniuszuk – język angielski
Małgorzata Krzakowska – ceramika
Agata Kubiak – taniec
Anna Strycharczyk – wokal
Maciej Szakiel  – gitara, pianino
Tomasz Rzonca – ceramika
Ewa Sobczak – teatr
Michał Stawicki – break dance
Maciej Strycharczyk – orkiestra

Majątek MOK-u

25/01/2019

Nazwa jednostki organizacyjnej: Miejski Ośrodek Kultury
ul. Goleniowska 67
70-847 Szczecin

I MOK
Nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej przy ul. Goleniowskiej 67 na podstawie decyzji nr 22/96 Zarządu Miasta Szczecin z dnia 23 maja 1996 r.

II DELTA
Nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Racławickiej 10. Akt Notarialny Repetytorium A nr 3613/2003 z dnia 29 maja 2003 r.

Majątek Mok-u 2018

majątek Mok-u 2017

majątek Mok-u 2016

16/11/2018

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie ( MOK) zaprasza do składania ofert na dostawę  sprzętu elektroniczno-akustycznego wg. poniższej specyfikacji:

Monitor podłogowy  szt. 5
Obudowa wykonana ze sklejki pokryta poliureą
Głośnik współosiowy neodymowy: jeden 15″ głośnik niskotonowy z cewką 3” i 1″ głośnik wysokotonowy
Zakres pracy: 50Hz-20kHz
Moc AES: LF 500W +HF80W
Skuteczność: 98dB
Impedancja (Ohm): 8Ω
Złącza: 2xSpeakon
Waga max: 19kg/szt.
Wymiary max (WxSxG): 350x582x510 mm
Głośniki z przedniej strony mają być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną.

Monitor podłogowy DRUM-FILL szt. 1
Obudowa wykonana ze sklejki pokryta poliureą
Dwa 15” głośniki z aluminiowym koszem, magnesem neodymowym, cewka 3”, 1” głośnik wysokotonowy z cewką 1,75″
min. zakres pracy: 45Hz – 20kHz
skuteczność: min.102dB
impedancja: 4Ω
Złącza: 2xSpeakon
moc AES: 1000W
Wymiary max (W/S/G): 870/660/510 mm
głośniki z przedniej strony powinny być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną

Końcówka mocy szt. 2
Moc:
min 4 x 1250W przy 4 Ohm
min 4 x 750W przy 8 Ohm
min 2x2500W przy mostek 8 Ohm
– Pasmo przenoszenia: 5Hz – 30kHz (1W, 8Ohm)
– Stosunek sygnał/szum: >105dB
– Zniekształcenia: <0.5% maksymalna moc
– Współczynnik tłumienia (8 omów) > 600 @ 100 Hz
– Przesłuch: niemierzalny
– Slew Rate: (8Ohm) 40V/us
– Zakres napięcia wejściowego: 95 – 265V (50/60 Hz)
– Złącza wejściowe: kombo XLR i Jack symetryczne
– Złącza wyjściowe: Neutrik Speakon
– Zabezpieczenia: DC, VHF, termiczne, AC, Limiter
– Wskaźniki: diodowy poziomu, sygnał, zabezpieczenie, temperatura, gotowość
– wentylator zmiennej prędkości
– limitery prądu rozruchowego
– regulatory wzmocnienia
– opcja instalacji portu kontroli zdalnej RS-485
Zasilacz pracujący z szerokim zakresem napięcia zasilania od 95 do 245V (50/60 Hz),
Wymiary(WxSxG): 44mm (1U) ,480 mm (standard rack 19”)
Waga max.: 10 kg

Skrzynie ochronne, kable, akcesoria szt. 1
1. Do każdej z kolumn skrzynia ochronna typu flight case wykonana ze sklejki o grubości minimum 6mm. Dopuszcza się skrzynie mieszczące po dwie kolumny.
2. Rack 19″ 4U wykonany ze sklejki o grubości minimum 6mm wraz z dwoma patch panelami: jeden zawierający 8 par gniazd XLR żeńskich/męskich zlinkowanych oraz z wyprowadzeniem na osiem wtyków XLR męskich na przewodach o długości 50 cm, drugi panel zawierający 8 gniazd Speakon oraz wyprowadzenie na 8 wtyków Speakon na przewodach o długości 50 cm.
3. 6 sztuk Kable głośnikowe o przekroju minimum 4×2,5mm2, długości 15m zakończonych obustronnie wtykiem Speakon.

UWAGI: Wszystkie kolumny powinny być tej samej marki.

Przy wyborze ofert MOK będzie kierował się zgodnością oferty z podanymi wymaganiami jakościowymi oferowanego sprzętu oraz przystępnością ceny.

Termin dostawy najpóźniej do 14.12.2018r. Na oferty oczekujemy do dnia 26.11.2018r.

Oferty prosimy kierować na adres email: sekretariat@mok.szczecin.pl, lub:

Miejski Ośrodek Kultury
Goleniowska 67
70-847 Szczecin

16/11/2018

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie ( MOK) zaprasza do składania ofert na dostawę  sprzętu elektroniczno-akustycznego wg. poniższej specyfikacji:

Mikrofon bezprzewodowy (nad. + odb.) szt. 4    
Odbiornik oraz nadajnik cyfrowy działające w paśmie od 470 do 598 MHz; nadajniki zasilane bateriami 2 x AA; odbiornik posiadający następujące złącza: XLR, 2 x BNC, Ethernet; zestaw powinien posiadać pełne pokrycie pasma od 20Hz do 20kHZ; transmisja bezprzewodowa szyfrowana przez AES-256; nadajnik posiadający możliwość wymiany kapsuł.

Spliter antenowy do mikrofonów szt. 1
Zakres pracy od 470 MHZ do 952MHz;

spliter posiadający następujące złącza: 1 x DC In, 4 x DC Out, 2 x BNC In, 10 x BNC Out; w zestawie kable zasilające DC oraz antenowe do odbiorników.

Antena kierunkowa do mikrofonów szt. 2
Zakres pracy od 470MHz do 900MHz

Kabel antenowy 7m szt. 1
Kabel koaksjalny 50 Ohm; złącza 2 x BNC, długość miedzy 7 a 8 metrów

Kabel antenowy 15m szt. 1
Kabel koaksjalny 50 Ohm; złącza 2 x BNC, długość 15 metrów

Akcesoria do montażu, skrzynia ochronna do przechowywania, kable szt. 1
Rack 19” 5U typu flight case wykonany ze sklejki o grubości minimum 6mm; szuflada 19” 2U z wkładem na 4 mikrofony, patch panel 19” z 4 gniazdami XLR żeńskimi z wyprowadzeniem na 4 wtyki XLR męskie na kablu o długości 50 cm.

UWAGI: Nadajniki, odbiorniki, spliter antenowy, anteny kierunkowe oraz kable antenowe jednej marki.


Przy wyborze ofert MOK będzie kierował się zgodnością oferty z podanymi wymaganiami jakościowymi oferowanego sprzętu oraz przystępnością ceny.

Termin dostawy najpóźniej do 14.12.2018r. Na oferty oczekujemy do dnia 26.11.2018r.

Oferty prosimy kierować na adres email: sekretariat@mok.szczecin.pl, lub:

Miejski Ośrodek Kultury
Goleniowska 67
70-847 Szczecin

Zamówienia publiczne

17/07/2018

Miejski Ośrodek Kultury w latach 2012 – 2018 udzielał zamówień w oparciu o „Regulamin udzielania przez MOK zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro” na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy. (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Zaproszenie do składania ofert nr 1:

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie ( MOK) zaprasza do składania ofert na dostawę  sprzętu elektroniczno-akustycznego wg. poniższej specyfikacji:

Mikrofon bezprzewodowy (nad. + odb.) szt. 4
Odbiornik oraz nadajnik cyfrowy działające w paśmie od 470 do 598 MHz; nadajniki zasilane bateriami 2 x AA; odbiornik posiadający następujące złącza: XLR, 2 x BNC, Ethernet; zestaw powinien posiadać pełne pokrycie pasma od 20Hz do 20kHZ; transmisja bezprzewodowa szyfrowana przez AES-256; nadajnik posiadający możliwość wymiany kapsuł.

Spliter antenowy do mikrofonów szt. 1
Zakres pracy od 470 MHZ do 952MHz;

spliter posiadający następujące złącza: 1 x DC In, 4 x DC Out, 2 x BNC In, 10 x BNC Out; w zestawie kable zasilające DC oraz antenowe do odbiorników.

Antena kierunkowa do mikrofonów szt. 2
Zakres pracy od 470MHz do 900MHz

Kabel antenowy 7m szt. 1
Kabel koaksjalny 50 Ohm; złącza 2 x BNC, długość miedzy 7 a 8 metrów

Kabel antenowy 15m szt. 1
Kabel koaksjalny 50 Ohm; złącza 2 x BNC, długość 15 metrów

Akcesoria do montażu, skrzynia ochronna do przechowywania, kable szt. 1
Rack 19” 5U typu flight case wykonany ze sklejki o grubości minimum 6mm; szuflada 19” 2U z wkładem na 4 mikrofony, patch panel 19” z 4 gniazdami XLR żeńskimi z wyprowadzeniem na 4 wtyki XLR męskie na kablu o długości 50 cm.

UWAGI: Nadajniki, odbiorniki, spliter antenowy, anteny kierunkowe oraz kable antenowe jednej marki.

Przy wyborze ofert MOK będzie kierował się zgodnością oferty z podanymi wymaganiami jakościowymi oferowanego sprzętu oraz przystępnością ceny.

Termin dostawy najpóźniej do 14.12.2018r. Na oferty oczekujemy do dnia 26.11.2018r.

Oferty prosimy kierować na adres email: sekretariat@mok.szczecin.pl, lub:

Miejski Ośrodek Kultury
Goleniowska 67
70-847 Szczecin

Zaproszenie do składania ofert nr 2:

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie ( MOK) zaprasza do składania ofert na dostawę  sprzętu elektroniczno-akustycznego wg. poniższej specyfikacji:

Monitor podłogowy  szt. 5
Obudowa wykonana ze sklejki pokryta poliureą

Głośnik współosiowy neodymowy: jeden 15″ głośnik niskotonowy z cewką 3” i 1″ głośnik wysokotonowy
Zakres pracy: 50Hz-20kHz
Moc AES: LF 500W +HF80W
Skuteczność: 98dB
Impedancja (Ohm): 8Ω
Złącza: 2xSpeakon
Waga max: 19kg/szt.
Wymiary max (WxSxG): 350x582x510 mm
Głośniki z przedniej strony mają być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną.

Monitor podłogowy DRUM-FILL szt. 1
Obudowa wykonana ze sklejki pokryta poliureą

Dwa 15” głośniki z aluminiowym koszem, magnesem neodymowym, cewka 3”, 1” głośnik wysokotonowy z cewką 1,75″
min. zakres pracy: 45Hz – 20kHz
skuteczność: min.102dB
impedancja: 4Ω
Złącza: 2xSpeakon
moc AES: 1000W
Wymiary max (W/S/G): 870/660/510 mm
głośniki z przedniej strony powinny być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną

Końcówka mocy szt. 2
Moc:

min 4 x 1250W przy 4 Ohm
min 4 x 750W przy 8 Ohm
min 2x2500W przy mostek 8 Ohm
– Pasmo przenoszenia: 5Hz – 30kHz (1W, 8Ohm)
– Stosunek sygnał/szum: >105dB
– Zniekształcenia: <0.5% maksymalna moc
– Współczynnik tłumienia (8 omów) > 600 @ 100 Hz
– Przesłuch: niemierzalny
– Slew Rate: (8Ohm) 40V/us
– Zakres napięcia wejściowego: 95 – 265V (50/60 Hz)
– Złącza wejściowe: kombo XLR i Jack symetryczne
– Złącza wyjściowe: Neutrik Speakon
– Zabezpieczenia: DC, VHF, termiczne, AC, Limiter
– Wskaźniki: diodowy poziomu, sygnał, zabezpieczenie, temperatura, gotowość
– wentylator zmiennej prędkości
– limitery prądu rozruchowego
– regulatory wzmocnienia
– opcja instalacji portu kontroli zdalnej RS-485
Zasilacz pracujący z szerokim zakresem napięcia zasilania od 95 do 245V (50/60 Hz),
Wymiary(WxSxG): 44mm (1U) ,480 mm (standard rack 19”)
Waga max.: 10 kg

Skrzynie ochronne, kable, akcesoria szt. 1
1. Do każdej z kolumn skrzynia ochronna typu flight case wykonana ze sklejki o grubości minimum 6mm. Dopuszcza się skrzynie mieszczące po dwie kolumny.

2. Rack 19″ 4U wykonany ze sklejki o grubości minimum 6mm wraz z dwoma patch panelami: jeden zawierający 8 par gniazd XLR żeńskich/męskich zlinkowanych oraz z wyprowadzeniem na osiem wtyków XLR męskich na przewodach o długości 50 cm, drugi panel zawierający 8 gniazd Speakon oraz wyprowadzenie na 8 wtyków Speakon na przewodach o długości 50 cm.
3. 6 sztuk Kable głośnikowe o przekroju minimum 4×2,5mm2, długości 15m zakończonych obustronnie wtykiem Speakon.

UWAGI: Wszystkie kolumny powinny być tej samej marki.

Przy wyborze ofert MOK będzie kierował się zgodnością oferty z podanymi wymaganiami jakościowymi oferowanego sprzętu oraz przystępnością ceny.

Termin dostawy najpóźniej do 14.12.2018r. Na oferty oczekujemy do dnia 26.11.2018r.

Oferty prosimy kierować na adres email: sekretariat@mok.szczecin.pl, lub:

Miejski Ośrodek Kultury
Goleniowska 67
70-847 Szczecin

Przedmiot działalności

31/08/2015

Celem działalności MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecin.

 

займы онлайн