Telefon: 91 4 691 639

Wszystkie wpisy dla: BIP

Kierownictwo i pracownicy

01/12/2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Oryl Andrzej
tel.: 91 46 91 639

Księgowość:
Wilga
Ewa– główna księgowa
Rosołowska Agnieszka – specjalista ds. księgowości
Czajkowska Magda – kasjer, IOD
tel.: 91 46 91 639

Dział Promocji i Organizacji Imprez:
Lichtblau
Krzysztof – kierownik działu promocji i organizacji imprez
Skarżyńska Magdalena – dział promocji i organizacji imprez
Witkowska Sylwia – dział promocji i organizacji imprez
tel.: 91 46 47 923; fax: 91 46 47 924

Dział Administracji:
Suchorska
Sławomira – kierownik
tel.: 91 46 91 639

Instruktorzy:
Krzakowska Małgorzata – instruktor ceramiki
Mospinek Anna – instruktor tańca

Instruktorzy współpracujący z MOK-iem:
Kleszczewski Paweł – plastyka
Kołakowski Sławomir – teatr
Koniuszuk Bożena- język angielski
Kubiak Agata – taniec
Kułakowski Janusz – gitara, pianino
Sobczak Ewa – teatr
Spór Krzysztof – kino
Stawicki Michał – break dance
Strycharczyk Anna – wokal
Strycharczyk Maciej – orkiestra
Zimnoch Katarzyna – plastyka

Majątek MOK-u

25/03/2021

Nazwa jednostki organizacyjnej: Miejski Ośrodek Kultury
ul. Goleniowska 67
70-847 Szczecin

I MOK
Nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej przy ul. Goleniowskiej 67 na podstawie decyzji nr 22/96 Zarządu Miasta Szczecin z dnia 23 maja 1996 r.

II DELTA
Nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Racławickiej 10. Akt Notarialny Repetytorium A nr 3613/2003 z dnia 29 maja 2003 r.

Majątek Mok-u 2020

Majątek Mok-u 2019

Majątek Mok-u 2018

majątek Mok-u 2017

majątek Mok-u 2016

Tryb działania

03/02/2021

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Mok przyjmuje we wtorki w godz. 12.00 – 14.00.

Wskazane wcześniejsze umówienie wizyty.

Status prawny

03/02/2021

Samorządowa Instytucja Kultury, oganizator: Gmina Miasto Szczecin.

Godziny otwarcia

26/08/2020

Miejski Ośrodek Kultury,  przy ul. Goleniowskiej 67:
sekretariat czynny:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30 – 18.00
piątek w godzinach 8.30 – 15.00

Klub Delta, filia Miejskiego Ośrodka Kultury  przy ul. Racławickiej 10:

 • Biuro Organizacji i Promocji Imprez czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.
 • Galeria w Klubie Delta otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury

12/12/2019

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/806/1 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały o nadaniu Statutu Miejskiemu  Ośrodkowi Kultury w Szczecinie Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 22 kwietnia 2013 r. poz. 1673.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W SZCZECINIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie – Dąbiu, zwany dalej MOK, działa na postawie Uchwały Dzielnicowej Rady Narodowej w Szczecinie – Dąbiu nr 1/1/64 z dnia 7 stycznia 1964 r. w sprawie budowy świetlicy-klubu w czynie społecznym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury.
 2. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 3/97.
 3. Organizatorem MOK jest Gmina Miasto Szczecin.

§ 3.

 1. Terenem działania MOK jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
 2. Siedzibą MOK jest miasto Szczecin.
 3. MOK posiada filię – ?Klub Delta”, przy ul. Racławickiej 10 w Szczecinie.
 4. MOK używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.


Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4.

 1. Celem działalności MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecin.
 2. Do zakresu statutowej działalności MOK należy:
  1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
  2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
  3) wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,
  4) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  5) promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,
  6) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
  7) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
  8) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
 3. W ramach swojej statutowej działalności Miejski Ośrodek Kultury może ponadto podejmować działania w zakresie:
  1) przeciwdziałania patologiom społecznym,
  2) promowania prawidłowych zachowań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 5.

 1. MOK może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż kulturalna na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:
  1) realizacji imprez zleconych,
  2) realizacji usług promocyjno – reklamowych,
  3) realizacji usług wydawniczych,
  4) realizacji usług handlowych i gastronomicznych,
  5) wynajmu i dzierżawy posiadanego majątku ruchomego oraz nieruchomego.
 2. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową „MOK”.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6.

 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
 2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7.

 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.
 2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny MOK.

§ 8.

Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 Rozdział 4.
Źródła finansowania

§ 9.

 1. MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. MOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Plan finansowy MOK oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.
 4. Organem zatwierdzającym budżetu instytucji jest Prezydent Miasta Szczecin.
 5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.

§ 10.

 1. MOK może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
  1) działalności statutowej,
  2) sprzedaży składników majątku ruchomego,
  3) najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,
  5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
  7) innych źródeł,
  8) działalności gospodarczej.
 2. Wysokość rocznej dotacji na działalność MOK ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:
  1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Rozdział 5.
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 11.

 Zmian w Statucie MOK dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania.

§ 12.

 Likwidacja MOK może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.

Organizacja

24/09/2019

Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

Rozdział I    

Postanowienia ogólne

§ 1.

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493)

§ 2.

 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, zwanego dalej MOK.
 2. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem: RIK 3/97.
 3. Siedzibą MOK jest miasto Szczecin.

Rozdział II

Cele i przedmiot działalności

§ 3.

Celem MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa  poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecina.

§ 4.

Do zakresu działalności MOK należy:
1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,
3) wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,
4) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
5) promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,
6) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
7) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
8) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Rozdział III   

Struktura organizacyjna

§ 5.

Działalnością MOK kieruje dyrektor, który organizuje jego pracę, reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

§ 6.

 1. Do zakresu działań Dyrektora MOK należy w szczególności:
  1) sprawowanie nadzoru nad mieniem MOK,
  2) ustalanie koncepcji i kierunków działalności MOK,
  3) nadzór nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi i rzeczowymi,
  4) ustalanie regulaminu organizacyjnego, opracowywanie i wprowadzanie struktury organizacji wewnętrznej MOK,
  5) wydawanie zarządzeń wewnętrznych określających zasady funkcjonowania MOK,
  6) określanie i zatwierdzanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników MOK,
  7) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
  8) opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej MOK z zachowaniem  wysokości dotacji organizatora.
 1. Tryb powołania i odwołania dyrektora określa statut MOK oraz ustawa o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§7.

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora uniemożliwiającej bieżące zarządzanie MOK,  związanej w szczególności z wyjazdem służbowym, urlopem, chorobą, zastępuje go kierownik  Działu Promocji i Organizacji Imprez. W sytuacji nieobecności obydwu wyżej wymienionych osób Dyrektora zastępuje Kierownik Działu Administracji MOK.
 2. Zakres upoważnień osób zastępujących Dyrektora podczas jego nieobecności określa odrębne zarządzenie.

§ 8.

 1. Strukturę organizacyjną MOK tworzą działy, odpowiadające za formalno-prawną, organizacyjną i gospodarczą działalność instytucji oraz pracownie i koła zainteresowań, które prowadzą działalność edukacyjną i artystyczną,
 2. Ochronę danych osobowych, a także polityk MOK w zakresie RODO monitoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych  MOK.

§ 9.

            MOK realizuje swoje zadania w oparciu o  niżej wymienione działy:

 1. Dział Księgowości, którym kieruje Główny Księgowy i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. księgowości oraz Dział Księgowości jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo- rzeczowej MOK prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury. Do zadań Głównego Księgowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz.U.157.1240) oraz ustawą o rachunkowości (Dz.U.2013.330), należy w szczególności:
  a) opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne,
  b) sprawozdawczość finansowa i statystyczna,
  c) opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo – rzeczowych realizowanych przez upoważnionych pracowników,
  d) nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych,
  e) stała kontrola kasy MOK,
  f) prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo – materiałową i mieniem MOK,
  g) prowadzenie rachunków MOK i innych funduszy celowych,- prowadzenie spraw płacowych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  h) ewidencja majątku trwałego MOK.
 2. Dział Promocji i Organizacji Imprez, którym kieruje Kierownik Działu i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:  specjalista promocji i organizacji imprez kulturalnych, specjalista ds. promocji i organizacji wystaw, specjalista ds. obsługi technicznej imprez kulturalnych oraz obsługi urządzeń audiowizualnych. Do zadań Działu Promocji i Organizacji Imprez należy w szczególności:
  a) organizacja koncertów, przedstawień teatralnych i projekcji filmowych w różnych formach,
  b) organizacja wystaw, wernisaży, przeglądów oraz konkursów prac plastycznych i fotograficznych,
  c) organizacja imprez własnych oraz zlecanych przez instytucje, firmy i innych,
  d) zabezpieczenie techniczne realizowanych imprez,
  e) reklama wizualna w postaci plakatów, afiszy, transparentów, ulotek, plansz, programów, zaproszeń itd.,
  f) pozyskiwanie sponsorów,
  g) kontakty z mediami,
  h) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzanych imprez,
 3.  Dział Administracji, którym kieruje Kierownik Działu Administracji i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. biurowych, specjalista ds. kadrowych, pracownicy gospodarczy.
  Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:
  zarządzanie budynkami MOK,
  prowadzenie remontów bieżących w MOK,
  zaopatrzenie MOK w urządzenia, materiały i sprzęt biurowy, środki czystości zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
  prowadzenie sekretariatu MOK, w tym terminowe dostarczanie i odbieranie   korespondencji, jej ewidencja oraz przygotowywanie korespondencji wychodzącej z MOK,
  prowadzenie spraw pracowniczych i kadrowych MOK,
  utrzymywanie porządku w pomieszczeniach MOK oraz na terenie przyległym,
  zabezpieczenie przeciwpożarowe  budynków i obiektów MOK,
  kontrola i zabezpieczenie spraw związanych z bhp,
  zaopatrzenie stanowisk w sprzęt, materiały, druki itp.,
  zabezpieczenie budynków i pomieszczeń MOK przed kradzieżami,
  terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich działań,
  prowadzenie archiwum zakładowego,
  regulowanie i nadzorowanie wynajmu pomieszczeń MOK,
  prowadzenie ewidencji wyjść i nadgodzin pracowników MOK,
  prowadzenie rejestru skarg i wniosków

§ 10.

 1. MOK realizuje swoje statutowe zadania w zakresie edukacji artystycznej, nauki języków  obcych, rozwijania kultury fizycznej, promocji kultury, zdrowia i turystyki w oparciu o następujące  pracownie artystyczne  i koła  zainteresowań:
  a) Pracownia muzyczna,
  b) Pracownia wokalna,
  c) Pracownia malarstwa, tkactwa i rękodzieła
  d) Pracownia języków obcych,
  e) Pracownia teatralna,
  f) Pracownia filmowa,
  g) Pracownie tańca
  h) Pracownia Ceramiki
  i) Akademia Aktywnego
 2. Zajęcia w pracowniach prowadzone są przez instruktorów lub specjalistów z danej dziedziny.  Instruktorzy kontraktowi zatrudniani są w miarę potrzeb do prowadzenia zajęć.

Rozdział IV   

Zasady kontroli wewnętrznej

 § 11.

 1. Kontrola wewnętrzna w MOK stosowana jest w zakresie określonym w ustawie  o finansach publicznych, a jej celem  jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
 2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych określają odrębne przepisy.
 3. Kontrolę zarządczą w MOK sprawują: Dyrektor i główny księgowy.

 

 Rozdział  V

Postanowienia organizacyjnoporządkowe

§ 12.

 1. Zakres zadań pracowników merytorycznych, administracji i obsługi, związanych z zajmowanymi stanowiskami pracy, określa zakres czynności służbowych tych pracowników.
 2. Wszyscy pracownicy, którym z tytułu czynności zawodowych powierza się mienie w MOK powinni złożyć odpowiednie oświadczenie o odpowiedzialności
 3. Regulamin niniejszy obejmuje wszystkich pracowników.
 4. Znajomość regulaminu jest obowiązkiem każdego pracownika MOK, potwierdzonym złożeniem podpisu pod imiennym oświadczeniem.
 5. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą Kodeksem

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 13.

 1. Schemat organizacyjny MOK określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowiący jego integralną cześć.
 2. Zmiany postanowień regulaminu mogą być wprowadzane aneksem w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.09.2019 roku.

16/11/2018

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie ( MOK) zaprasza do składania ofert na dostawę  sprzętu elektroniczno-akustycznego wg. poniższej specyfikacji:

Monitor podłogowy  szt. 5
Obudowa wykonana ze sklejki pokryta poliureą
Głośnik współosiowy neodymowy: jeden 15″ głośnik niskotonowy z cewką 3” i 1″ głośnik wysokotonowy
Zakres pracy: 50Hz-20kHz
Moc AES: LF 500W +HF80W
Skuteczność: 98dB
Impedancja (Ohm): 8Ω
Złącza: 2xSpeakon
Waga max: 19kg/szt.
Wymiary max (WxSxG): 350x582x510 mm
Głośniki z przedniej strony mają być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną.

Monitor podłogowy DRUM-FILL szt. 1
Obudowa wykonana ze sklejki pokryta poliureą
Dwa 15” głośniki z aluminiowym koszem, magnesem neodymowym, cewka 3”, 1” głośnik wysokotonowy z cewką 1,75″
min. zakres pracy: 45Hz – 20kHz
skuteczność: min.102dB
impedancja: 4Ω
Złącza: 2xSpeakon
moc AES: 1000W
Wymiary max (W/S/G): 870/660/510 mm
głośniki z przedniej strony powinny być zabezpieczone siatką oraz gąbką akustyczną

Końcówka mocy szt. 2
Moc:
min 4 x 1250W przy 4 Ohm
min 4 x 750W przy 8 Ohm
min 2x2500W przy mostek 8 Ohm
– Pasmo przenoszenia: 5Hz – 30kHz (1W, 8Ohm)
– Stosunek sygnał/szum: >105dB
– Zniekształcenia: <0.5% maksymalna moc
– Współczynnik tłumienia (8 omów) > 600 @ 100 Hz
– Przesłuch: niemierzalny
– Slew Rate: (8Ohm) 40V/us
– Zakres napięcia wejściowego: 95 – 265V (50/60 Hz)
– Złącza wejściowe: kombo XLR i Jack symetryczne
– Złącza wyjściowe: Neutrik Speakon
– Zabezpieczenia: DC, VHF, termiczne, AC, Limiter
– Wskaźniki: diodowy poziomu, sygnał, zabezpieczenie, temperatura, gotowość
– wentylator zmiennej prędkości
– limitery prądu rozruchowego
– regulatory wzmocnienia
– opcja instalacji portu kontroli zdalnej RS-485
Zasilacz pracujący z szerokim zakresem napięcia zasilania od 95 do 245V (50/60 Hz),
Wymiary(WxSxG): 44mm (1U) ,480 mm (standard rack 19”)
Waga max.: 10 kg

Skrzynie ochronne, kable, akcesoria szt. 1
1. Do każdej z kolumn skrzynia ochronna typu flight case wykonana ze sklejki o grubości minimum 6mm. Dopuszcza się skrzynie mieszczące po dwie kolumny.
2. Rack 19″ 4U wykonany ze sklejki o grubości minimum 6mm wraz z dwoma patch panelami: jeden zawierający 8 par gniazd XLR żeńskich/męskich zlinkowanych oraz z wyprowadzeniem na osiem wtyków XLR męskich na przewodach o długości 50 cm, drugi panel zawierający 8 gniazd Speakon oraz wyprowadzenie na 8 wtyków Speakon na przewodach o długości 50 cm.
3. 6 sztuk Kable głośnikowe o przekroju minimum 4×2,5mm2, długości 15m zakończonych obustronnie wtykiem Speakon.

UWAGI: Wszystkie kolumny powinny być tej samej marki.

Przy wyborze ofert MOK będzie kierował się zgodnością oferty z podanymi wymaganiami jakościowymi oferowanego sprzętu oraz przystępnością ceny.

Termin dostawy najpóźniej do 14.12.2018r. Na oferty oczekujemy do dnia 26.11.2018r.

Oferty prosimy kierować na adres email: sekretariat@mok.szczecin.pl, lub:

Miejski Ośrodek Kultury
Goleniowska 67
70-847 Szczecin