Telefon: 91 4 691 639

Wszystkie wpisy dla: BIP

Dane teleadresowe

07/03/2024

Miejski Ośrodek Kultury:

nazwa: Miejski Ośrodek Kultury
adres: ul. Goleniowska 67
70 – 847 Szczecin

telefon stacjonarny: 91 46 91 639
telefon komórkowy: 6
60 704 380

e-mail: sekretariat@mok.szczecin.pl
www:  https://mok.szczecin.pl

NIP: 851-01-07-652
REGON: 000283179

konto: PeKaO SA II oddział Szczecin
95 1240 3927 1111 0000 4099 3674

Klub Delta filia Miejskiego Ośrodka Kultury:

nazwa: Klub Delta
adres: ul. Racławicka 10
70 – 811 Szczecin

telefon: 91 46 47 923

e-mail: biuro@klubdelta.pl
www: http://www.klubdelta.pl

Dział Promocji i Organizacji Imprez:

telefon: 602 618 371; 795 391 919

e-mail: biuro@klubdelta.pl

Zamówienia publiczne

09/10/2023

Miejski Ośrodek Kultury udziela zamówień w oparciu o „Regulamin udzielania przez MOK zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro” na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy. (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Szczecin 09.10.2023 r

Zapytanie ofertowe
dotyczące remontu pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie przy ulicy Goleniowskiej 67

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie ( MOK)
70-847 Szczecin
ul. Goleniowska 67
NIP: 851-01-07-652, REGON 000 28 31 79

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej przebudowy 2 pomieszczeń łazienkowo-toaletowych w budynku MOK przy ul. Goleniowskiej 67. Remont musi być przeprowadzony w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia br., bez wstrzymania działalności Instytucji.

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Remont przeprowadzany w 2 pomieszczeniach (toalecie damskiej i męskiej) będzie polegał na: przebudowie toalety męskiej (wydzieleniu dodatkowej kabiny WC), wymianie okładzin ceramicznych ścian i podłóg, instalacje nowych stelaży podtynkowych WC, umywalek, a także wymianę drzwi wraz z ościeżnicami.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Demontaż okładziny ceramicznej ścian i podłóg o łącznym metrażu około 100 m2
-Czyszczenie oraz gruntowanie ścian oraz sufitów
-Dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów
-Izolacja ścian do wysokości 0,50 wraz z izolacją podłóg folią w płynie
-Montaż umywalki nablatowej wraz z baterią, ozaworowaniem, zasyfonowaniem oraz konstrukcją
wsporczą płyty -2 kpl
-Montaż płytek podłogowych 60×60 wraz z fugowaniem
-Montaż płytek ściennych wraz z fugowaniem
-Murowanie i konstrukcja jednej ściany w celu wydzielenia dodatkowej kabiny WC. Przewidziano murowanie z cegły silki 12 wraz ze zbrojeniem wzmacniającym.
-Demontaż starych oraz montaż nowych skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą regulowaną, szyldem
oraz otworami wentylacyjnymi -10 kpl
-Demontaż starego i montaż nowego grzejnika panelowego -typ higieniczny -spełniającego zakładane
normy – 2 kpl
-Demontaż starych oraz montaż nowych opraw halogenowych -sufitowych
-Demontaż przyborów sanitarnych -kompakt WC pisuar
-Montaż stelaży podtynkowych WC wraz z miską wiszącą, deską oraz przyciskiem -4 kpl
-Montaż luster z podświetleniem LED -3 szt
-Wyposażenie kabin w stojący zestaw na szczotkę WC wraz z papierem toaletowym

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.12.2023 r.

SKŁADANIE OFERT:
Oferty prosimy nadsyłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie 70-847 Szczecin
ul. Goleniowska 67, lub na adres mailowy: sekretariat@mok.szczecin.pl do dnia: 20.10.2023 r.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. OCENA OFERT:
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu w okresie pełnej działalności MOK, zamawiający
dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. znajomość organizacji i specyfiki działalności domu kultury,
2. doświadczenie firmy w pracach budowlano- instalacyjnych,
3. cena.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem mok.szczecin.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji udziela kierownik administracyjny MOK p. Sławomira Suchorska pod numerem telefonu 91 46 91 639 oraz adresem e-mail: sekretariat@mok.szczecin.pl

Kierownictwo i pracownicy

28/08/2023

P.O. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury 
Paulina Stok – Stocka
tel.: 91 46 91 639

Księgowość:
Wilga
Ewa– główna księgowa
Rosołowska Agnieszka – specjalista ds. księgowości
Czajkowska Magda – kasjer, IOD
tel.: 91 46 91 639

Dział Promocji i Organizacji Imprez:
Lichtblau
Krzysztof – kierownik działu promocji i organizacji imprez
Witkowska Sylwia – dział promocji i organizacji imprez
Gardas – Wasilewska Magdalena – dział promocji i organizacji imprez
tel.: 91 46 47 923; fax: 91 46 47 924

Dział Administracji:
Suchorska
Sławomira – kierownik
tel.: 91 46 91 639

Instruktorzy:
Krzakowska Małgorzata – instruktor ceramiki
Mospinek Anna – instruktor tańca

Instruktorzy współpracujący z MOK-iem:
Cichosz Paweł – wokal
Kleszczewski Paweł – galeria
Kołtuniak Malwina – rękodzieło artystyczne
Koniuszuk Bożena- język angielski
Kubiak Agata – taniec
Kułakowski Janusz – gitara, pianino
Sobczak Ewa – teatr
Spór Krzysztof – kino
Stawicki Michał – break dance i zumba
Strycharczyk Maciej – orkiestra
Zimnoch Katarzyna – galeria

Godziny otwarcia

23/05/2023

Miejski Ośrodek Kultury,  przy ul. Goleniowskiej 67:
sekretariat czynny:
poniedziałek – czwartek w godzinach 8.30 – 18.00
piątek w godzinach 9.00 – 15.00

Klub Delta, filia Miejskiego Ośrodka Kultury  przy ul. Racławickiej 10:

 • Biuro Organizacji i Promocji Imprez czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.
 • Galeria w Klubie Delta otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Przedmiot działalności

03/02/2023

Celem działalności MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecin.

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie
Program Działania Instytucji do roku 2023

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Szczecinie działa formie samorządowej instytucji, dla której Organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin. Statutowym celem działalności MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecina.
Podstawowe założenia przyjęte w niniejszym programie działania MOK.
     • Miejski Ośrodek Kultury będzie stanowił przestrzeń współpracy otwartą dla wszystkich pokoleń i różnych podmiotów.
     • Ośrodek będzie współdziałał zarówno z partnerami kreatywnymi jak i dotychczas biernymi odbiorcami kultury.
     • Nasze działania będziemy promować w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków komunikacji.
     • Jesteśmy częścią lokalnej społeczności, stanowimy jej dobro wspólne dlatego będziemy stosować partycypacyjny model działania, zasięgając opinii miejscowych środowisk twórczych,  stowarzyszeń, szkół, organizacji społecznych oraz opinii samych uczestników naszych zajęć.

1. Działania dyktowane nadzwyczajną sytuacją pandemiczną i jej skutkami.
     Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie, działający już blisko 60. lat, podobnie jak większość domów kultury, wypracował własne formy i metody pracy osiągając wiele znaczących sukcesów w zakresie edukacji artystycznej, organizacji imprez, jak i w budowie lokalnych więzi kulturowych i społecznych.
Jednak niespotykana dotąd sytuacja związana z pandemią koronawirusa, która praktycznie zamroziła na rok działalność instytucji kultury w dotychczasowej formie, każe nam uznać za podstawowy cel programu MOK odbudowę nadwątlonych, a czasem zerwanych, lokalnych więzi społecznych: kulturowych, sąsiedzkich i socjalnych. W programie uwzględniono również powstanie na Prawobrzeżu nowej instytucji kultury – Domu Kultury Krzemień.
Wobec tych nowych wyzwań ponownie uaktywnimy system monitorowania oczekiwań i potrzeb odbiorców – zdiagnozujemy najpilniejsze z nich. We współpracy z organizacjami pozarządowymi Prawobrzeża w razie potrzeby dokonamy stosownej korekty dotychczasowej oferty wydarzeń artystycznych i programu edukacji kulturalnej.

     • Dialog z lokalną społecznością – oczekiwania i potrzeby.
Głównym celem proponowanego działania jest nawiązanie dialogu ze społecznością lokalną poprzez zachęcenie mieszkańców do wyrażania swoich opinii i oczekiwań względem naszego domu kultury, a także aktywizowanie ich do działań twórczych, opartych na lokalnym potencjale i integrujących. Chcemy bardziej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, być bardziej wyczulonymi na potrzeby i możliwości, jednocześnie stwarzając przestrzeń i warunki do rozwijania oddolnych inicjatyw. W wyniku dialogu mamy nadzieję zebrać opinie na temat: naszych działań, oczekiwań wobec naszej instytucji, potencjału społeczności lokalnej, a także przypomnieć o możliwościach, jakie daje dom kultury.
Jakościowe rezultaty, których się spodziewamy , to nawiązanie dialogu z lokalną społecznością i lokalnymi podmiotami (placówki oświatowe, rada osiedla, „nieformalne centra aktywności” czyli punkty handlowe/usługowe) Oczekujemy opinii i oceny naszych działań, a także informacji na temat oczekiwanych działań. Poprzez zaangażowanie lokalnych podmiotów mamy też nadzieję na wstępną identyfikację grup dotychczas niewidocznych lub takich, z którymi dotąd nie mieliśmy do czynienia, a które mogą stanowić kulturotwórczy zasób naszej społeczności.

     • Diagnoza i realizacja inicjatyw lokalnych.
Dokonamy diagnozy identyfikującej oczekiwania, zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców naszej społeczności lokalnej; w jej wyniku opracujemy i podamy do wiadomości publicznej zasady wyboru zgłoszonych inicjatyw oraz dokonamy wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw , a także stworzymy wraz z ich autorami plan wspólnej realizacji.
Prowadzić będziemy również nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.
Kolejnym etapem będzie już realizacja wspólnie z autorami wybranych inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji projektu uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Naszym nowym sztandarowym programem planowanym w celu aktywizacji społeczności lokalnej oraz odbudowy i tworzenia nowych więzi lokalnych, będzie:
      • Kultura wody i ziemi.
„Kultura wody i ziemi” to cykl działań z obszaru edukacji kulturalnej, których celem będzie podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie rozumienia kodów kultury, zbliżenie ich do historii lokalnej budującej tożsamość miejsca, a także integracja społeczności wokół wspólnego dziedzictwa lokalnego. O kulturze chcemy mówić przez pryzmat lokalnej historii i tożsamości Dąbia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedla Dąbie. Ta część Szczecina jeszcze 70 lat temu była osobnym miastem, które przez wieki rozwijało się dzięki swojemu położeniu – blisko rzeki, nad jeziorem, wśród lasów. Wszystkie działania będą aktywizować odbiorców i zachęcać ich do zgłębiania tematu dalej na własną rękę. W ramach działań edukacyjno-kulturalnych zorganizujemy warsztaty, pokazy filmowe, spacery, wystawy, a także koncert. Podsumowaniem będzie publikacja elektroniczna.

Niezależnie od wyników powyższych zamierzeń, w zakresie edukacji kulturalnej utrzymany zostanie podział na stałe i cykliczne formy działalności oraz podział ze względu na wiek uczestników i odbiorców. Działalność edukacyjna prowadzona będzie nadal w poszczególnych pracowniach artystycznych i kołach zainteresowań, natomiast zależnie od sytuacji zmianie może ulec sposób prowadzenia zajęć ich zakres i forma.

2. Oferta stałych form działalności MOK, w tym oferta form zajęciowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Edukacja kulturalna
Wszystkie zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej prowadzone są w MOK przez wysokiej klasy artystów i fachowców z wyższym wykształceniem i stosownym dorobkiem twórczym (wyjątek od zasady wyższego wykształcenia stanowią, z oczywistych powodów, instruktorzy tańca )

     • Akademia Aktywnego Seniora (AAS)
AAS to całoroczne przedsięwzięcie mające na celu: poprawę dostępności do edukacji, kultury rekreacji dla osób w wieku starszym, zapobieganie wykluczeniu i samotności osób starszych, pomoc w realizacji potrzeb psycho -społecznych szczecińskich seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego. Okres pandemii, który mamy nadzieję powoli przechodzi do historii, ukazał ponadto potrzebę istnienia Akademii jako wspólnoty seniorów –miejsca, gdzie można się spotkać (nawet online) zadzwonić po poradę czy uzyskać pomoc naszych wolontariuszy.
W ramach Akademii funkcjonują pracownie: języków obcych, ceramiki, malarstwa, tkactwa i rękodzieła, muzyczno – wokalna, teatralno – literacka, rekreacji i sportu, instrumentalna, taneczna. Akademia działa w systemie roku akademickiego Rokrocznie zrzesza ok. 250 osób. Każdorazowo coroczny nabór określi preferencje uczestników co pozwoli na elastyczne dostosowywanie się do potrzeb seniorów.

     • Final Countdown Orchestra im. Jana Skrosia
Szczecińska formacja FINAL COUNTDOWN ORCHESTRA jest otwarta dla wszystkich pasjonatów muzyki. Orkiestrę Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie tworzą muzycy ze Szczecina i okolic. Zgłębianie kunsztu muzycznego odbywa się pod kierunkiem wybitnego muzyka Macieja Strycharczyka. Nasza orkiestra coraz bardziej się rozbudowuje. Przybywają zarówno nowicjusze jak i czynni muzycy. Zapraszamy bez względu na wiek – zarówno osoby grające na instrumentach ,jak i uczniów szkół muzycznych oraz kandydatów chcących uczyć się gry na instrumentach dętych.

Pracownie artystyczne MOK:
     • Pracownia instrumentalna
Pracownia prowadzi naukę gry na fortepianie, i gry na gitarze z programami dopasowanymi do indywidualnego poziomu uczniów. Stwarzając uczestnikom okazję do prezentacji swych umiejętności pracownia zorganizuje koncerty z ich udziałem np. kolęd, koncert na powitanie wiosny oraz na zakończenie roku szkolnego i akademickiego, podczas których osoby szkolące mogą zaprezentować nabyte umiejętności.

     • Pracownia plastyczna
Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych: koło plastyczne dla dzieci w wieku 7-13 lat, kurs rysunku i malarstwa i tkactwa dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, pracownia malarstwa, tkactwa i rękodzieła Akademii Aktywnego Seniora.

Pracownie taneczne:
     • Taniec estradowy
To oferta dla dzieci, młodzieży. Wykorzystujemy modę na telewizyjne programy typu You Can Dance i przeprowadzimy warsztaty mistrzowskie dla osób chcących wystartować w eliminacjach. Grupy taneczne MOK biorą czynny udział w festiwalach tanecznych i Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego zdobywając liczne nagrody, występują także z okazji miejskich świąt i festynów.

     • Breakdance
Zajęcia taneczne Break Dance to dobra forma aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to forma sztuki, w której dużą rolę odgrywa aktywność fizyczna jak i intelektualna. Uczestnicy zajęć „Breakdance” MOK-u brali udział w zawodach licznych zawodach tanecznych w Polanowie obok Koszalina. Większość z nich wróciła z medalami i pucharami.

     • Grupa taneczna AAS
W ramach tej grupy działa Zespół Senioritki zdobywający nagrody na festiwalach i przeglądach, a także grupa otwarta dla pań i panów chcących doskonalić swe umiejętności p i podtrzymywać kondycję i formę. W ramach tej grupy organizowane są również ćwiczenia fitness i jogi.

     • Regionalny Ośrodek Ceramiki
Ośrodek prowadzi art. plast. rzeźbiarka, absolwentka Wydz. Sztuk Pięknych UMK Ośrodek popularyzuje i prowadzi zajęcia dot. ceramiki wśród jak najszerszej rzeszy odbiorców, organizuje warsztaty i kursy ceramiczne od podstawowych po mistrzowskie, integruje zachodniopomorskie środowisko ceramiczne, popularyzuje regionalną markę ceramiczną i uczestniczy w przyznawaniu znaku towarowego Szczecińskie Towary (Stettiner Waren) W okresie pandemii , z uwagi na brak dostępu do pieca ceramicznego, organizowaliśmy warsztaty online jako tworzywo wykorzystując technikę papier mache.

     • Pracownia wokalna
Pracownia uczy i doskonali umiejętności zarówno solistów jak i grup wokalnych. Uczestniczą zarówno zespoły dziecięce i młodzieżowe jak i seniorzy w ramach Akademii Aktywnego Seniora. Ze sprzętu nagłaśniającego, zestawów perkusyjnych i sali prób mogą również korzystać „bezdomne” zespoły młodzieżowe, które otoczymy merytoryczną opieką.

     • Pracownie językowe
-nauka języka angielskiego i niemieckiego. Oprócz normalnie stosowanych testów sprawdzających planowane jest również praktyczne wykorzystanie umiejętności podczas wycieczki do Niemiec i (jeśli dopiszą chętni) również do Wlk. Brytanii.

     • Pracownia teatralna
Prowadzona przez dwoje wybitnych aktorów teatrów szczecińskich: Ewę Sobczak (grupa AAS) i Sławomira Kołakowskiego (grupa młodzież). Praca nad tekstem, ruchem scenicznym, postawą i dykcją udzielanie konsultacji recytatorskich, przygotowanie i prezentacja spektakli poetyckich, konsultacje dla osób przygotowujących się do egzaminów na wyższe uczelnie teatralne.

     • Ośrodek Kultury Filmowej
Ośrodek prowadzony jest przez wybitnego dziennikarza filmoznawcę Krzysztofa Spóra. Cykliczne projekcje filmowe w Klubie Delta Projekcje filmowe AAS, i h grup zorganizowanych ze szkół, przedszkoli, ośrodków terapeutycznych i świetlic
Klasyka, filmy współczesne i dokumenty Znakomite wprowadzenia przed seansami i długie dyskusje po projekcjach .

     • Kultura Zaprasza
We współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta oraz z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami Miejski Ośrodek Kultury koordynuje i uczestniczy w programie Kultura Zaprasza. Aktualny pozostanie cel zasadniczy programu, którym jest ograniczanie zjawiska marginalizacji kulturowej dzieci i młodzieży mających z różnych powodów utrudniony dostęp do oferty kulturalnej oraz wskazywanie im sposobów aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Formą realizacji programu mogą być m.in. warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania edukacyjne, udział w spektaklach, koncertach i wystawach. Naczelną zasadą programu pozostaje też jego niekomercyjny charakter. Trwają intensywne prace zmierzające do wpisania w program współpracy ze szczecińskim Pałacem Młodzieży i stworzenia większej otwartości programu na szeroko rozumianą młodzież szkolną.

3. Organizacja koncertów, spektakli, projekcji filmowych, innych spotkań kulturalnych.
     Zasadą planowania jest przynajmniej jedno wydarzenie kulturalne w tygodniu. Koncerty organizujemy samodzielnie , bądź we współpracy z PSJ, DK Słowianin, DK Krzemień i innymi podmiotami lub bezpośrednio z zespołami wykonawców.
     • Galeria Klubu Delta
Galeria Klubu Delta otwarta w jest galerią niekomercyjną. Jej celem jest promocja przede wszystkim profesjonalnych artystów z okolic Szczecina, a także całej Polski oraz Niemiec. Organizujemy również wystawy promujące ważne społecznie cele i upamiętniające ważne rocznice. Takie np. były organizowane wspólnie z IPN wystawy poświęcone pamięci Jana Karskiego czy 50. rocznicy Szczecińskiego Grudnia `70
Galeria dysponuje salą wystawienniczą o wymiarach: 6,5 na 5 metrów, wyposażoną w profesjonalny system wystawienniczy. Wstęp na wystawy jest bezpłatny.

4.Oferta imprez i wydarzeń cyklicznych organizowanych corocznie.
     • Dąbskie Wieczory Filmowe
To impreza cykliczna odbywająca się w ostatnim tygodniu lipca każdego roku. Dąbskie Wieczory Filmowe (DWF) to prezentacje i spotkania filmowe w wakacyjnych warunkach, na plaży nad czwartym co do wielkości jeziorem w Polsce. W roku 2020 po raz pierwszy zrealizowano DWF we współpracy z nowo otwartą instytucją kultury Prawobrzeża –DK Krzemień. Mimo bardzo trudnej sytuacji pandemicznej wymuszającej hybrydową wersję DWF współpraca został przez obydwie dyrekcje uznana za obiecującą i będzie w przyszłych latach kontynuowana

     • Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”
To impreza odbywająca się każdego roku w listopadzie będąca ogólnopolskim spotkaniem miłośników żywego słowa oraz literatury.
Uczestnikami turnieju jest „czołówka” recytatorów z naszego kraju. To jedyny w Polsce turniej promujący polską literaturę romantyczną, podczas którego wykonawcy dwukrotnie ubiegają się o laury (pierwszy raz prezentując dowolną prozę i poezję, drugi raz uczestnicząc w Koncercie Konkursowym „Romantycznie” prezentując poezję romantyczną). To jedyny turniej, podczas którego Koncert Konkursowy ma charakter spektaklu z towarzyszeniem muzyki fortepianowej z epoki romantyzmu.
To jeden z nielicznych turniejów, którego nieodłączną częścią są warsztaty prowadzone przez
najwybitniejszych specjalistów w zakresie interpretacji wiersza (pedagodzy wyższych szkół teatralnych).

Współpraca z instytucjami, szkołami, uczelniami, organizacjami społecznymi, radami osiedla, kościołami itp.
Wszędzie, gdzie potrzebna jest merytoryczna pomoc w zakresie organizacji imprezy kulturalnej, użyczenia sprzętu, sali, a nawet współfinansowania wybranych przedsięwzięć nasi partnerzy mogą i będą mogli liczyć na współdziałanie MOK. Efektywna działalność Ośrodka nie byłaby przecież możliwa bez współpracy z wieloma organizacjami i instytucjami.
Przykładem takiej współpracy są, organizowane co kwartał wspólnie z Pomorskim Stowarzyszeniem Instrumentalistów Academia oraz parafią pw. Św. Ducha w Szczecinie Zdrojach, Koncerty Grunebergowskie – jedyna na Prawobrzeżu impreza cykliczna z prezentacją muzyki klasycznej w wykonaniu wybitnych artystów.

3. Cele i zakres inwestycji i zakupów inwestycyjnych w MOK.
W roku 2020 MOK prowadził działania hybrydowe i w trosce o poprawę i unowocześnienie jakości naszych transmisji wymienił praktycznie cały sprzęt komputerowy w Klubie Delta. W roku 2021 dokonamy podobnej wymiany w naszej siedzibie przy ul. Goleniowskiej. Nie jesteśmy jednak w stanie przyspieszyć transmisji podczas naszych relacji online z uwagi na brak światłowodu zarówno przy ul. Goleniowskiej jak i Racławickiej. Orange przewiduje poprowadzenie światłowodu do roku 2023. Trwają rozmowy z naszymi operatorami i poszukiwanie rozwiązań poprawiających sytuację do tego czasu
Najpilniejsze potrzeby inwestycyjne MOK, to: zakup reflektorów scenicznych oraz zrealizowany już zakup nowego projektora cyfrowego do Klubu Delta do roku 2022. Konieczna jest również wymiana kompletnie wyeksploatowanego fortepianu najlepiej na hybrydowy model cyfrowy . Koszt przyzwoitej jakości instrumentu (np. Yamaha, czy Kawai) ok 40 000 zł.

4. Poprawa efektywności działania MOK.
Poprawy efektywności MOK należy oczekiwać po opracowaniu wyników ankiety, które zobrazują oczekiwania naszych odbiorców co do oferty programowej, stylu i sposobu pracy MOK. Pozwoli to precyzyjniej ukierunkować nasze propozycje i zakres działań poszczególnych pracowni a tym samym efektywniej i z pożytkiem dla mieszkańców wykorzystać środki finansowe i potencjał pracowników naszej instytucji.
Ponadto zamierzamy szerzej niż dotychczas korzystać z zewnętrznych programów pomocowych Osoby kierujące Działem Promocji i Organizacji Imprez MOK mają duże doświadczenie i osiągnięcia na polu pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych.

5. Sposoby pozyskiwania przychodów na działalność Instytucji.
MOK w Szczecinie uzyskuje środki na działalność w formie dotacji podmiotowej i dotacji celowych Organizatora, którym jest Gmina Miasto Szczecin. Oprócz tego MOK uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: działalności statutowej, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, działalności gospodarczej, wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł. W latach ubiegłych wysokość środków z tych źródeł oscylowała w granicach od 250 000 do 400 000 rocznie. W roku 2020 pandemia zredukowała te sumy do praktycznie nie liczących się kwot. Sposobami wiodącymi do poprawy ich wysokości są: dobra oferta programowa, działania podnoszące atrakcyjność wnętrz, zakupy nowoczesnego sprzętu, budowanie pozytywnej marki Instytucji przyciągającej lokalnych sponsorów, większe niż dotychczas pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Andrzej Oryl

 

Majątek MOK-u

25/09/2022

Nazwa jednostki organizacyjnej: Miejski Ośrodek Kultury
ul. Goleniowska 67
70-847 Szczecin

I MOK
Nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej przy ul. Goleniowskiej 67 na podstawie decyzji nr 22/96 Zarządu Miasta Szczecin z dnia 23 maja 1996 r.

II DELTA
Nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Racławickiej 10. Akt Notarialny Repetytorium A nr 3613/2003 z dnia 29 maja 2003 r.

Majątek MOK-u 2021

Tryb działania

03/02/2021

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Mok przyjmuje we wtorki w godz. 12.00 – 14.00.

Wskazane wcześniejsze umówienie wizyty.

Status prawny

03/02/2021

Samorządowa Instytucja Kultury, oganizator: Gmina Miasto Szczecin.

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury

12/12/2019

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/806/1 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały o nadaniu Statutu Miejskiemu  Ośrodkowi Kultury w Szczecinie Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 22 kwietnia 2013 r. poz. 1673.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W SZCZECINIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie – Dąbiu, zwany dalej MOK, działa na postawie Uchwały Dzielnicowej Rady Narodowej w Szczecinie – Dąbiu nr 1/1/64 z dnia 7 stycznia 1964 r. w sprawie budowy świetlicy-klubu w czynie społecznym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, działającą w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury.
 2. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 3/97.
 3. Organizatorem MOK jest Gmina Miasto Szczecin.

§ 3.

 1. Terenem działania MOK jest miasto Szczecin, a także cały kraj i zagranica.
 2. Siedzibą MOK jest miasto Szczecin.
 3. MOK posiada filię – ?Klub Delta”, przy ul. Racławickiej 10 w Szczecinie.
 4. MOK używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą i adresem siedziby.


Rozdział 2.
Zakres działalności

§ 4.

 1. Celem działalności MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecin.
 2. Do zakresu statutowej działalności MOK należy:
  1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
  2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
  3) wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,
  4) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
  5) promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,
  6) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
  7) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
  8) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
 3. W ramach swojej statutowej działalności Miejski Ośrodek Kultury może ponadto podejmować działania w zakresie:
  1) przeciwdziałania patologiom społecznym,
  2) promowania prawidłowych zachowań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 5.

 1. MOK może prowadzić, jako dodatkową, działalność inną niż kulturalna na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami, w następującym zakresie:
  1) realizacji imprez zleconych,
  2) realizacji usług promocyjno – reklamowych,
  3) realizacji usług wydawniczych,
  4) realizacji usług handlowych i gastronomicznych,
  5) wynajmu i dzierżawy posiadanego majątku ruchomego oraz nieruchomego.
 2. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową „MOK”.

Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 6.

 1. Miejskim Ośrodkiem Kultury kieruje dyrektor, który organizuje jego działalność i reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
 2. Dyrektor może powołać i odwołać zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7.

 1. Dyrektor może powołać zespół konsultacyjny jako własny organ doradczy i opiniodawczy.
 2. Zasady i tryb pracy zespołu konsultacyjnego określa regulamin organizacyjny MOK.

§ 8.

Organizację wewnętrzną MOK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 Rozdział 4.
Źródła finansowania

§ 9.

 1. MOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. MOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Plan finansowy MOK oraz sprawozdania finansowe podlegają przedstawieniu organizatorowi.
 4. Organem zatwierdzającym budżetu instytucji jest Prezydent Miasta Szczecin.
 5. Roczne sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta przed jego zatwierdzeniem.

§ 10.

 1. MOK może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł:
  1) działalności statutowej,
  2) sprzedaży składników majątku ruchomego,
  3) najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  4) dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Miasto Szczecin,
  5) dotacji celowej na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych,
  7) innych źródeł,
  8) działalności gospodarczej.
 2. Wysokość rocznej dotacji na działalność MOK ustala organizator i przekazuje środki finansowe w formie:
  1) dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
  2) dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
  3) dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Rozdział 5.
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 11.

 Zmian w Statucie MOK dokonuje Rada Miasta Szczecin w trybie właściwym do jego nadania.

§ 12.

 Likwidacja MOK może nastąpić na mocy uchwały Rady Miasta.