Telefon: 91 4 691 639

Wszystkie wpisy dla: BIP

Zamówienia publiczne

17/10/2018

Miejski Ośrodek Kultury w latach 2012 – 2018 udzielał zamówień w oparciu o „Regulamin udzielania przez MOK zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro” na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy. (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

 

Organizacja

29/05/2017

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

Rozdział I    

Postanowienia ogólne

§ 1.

 Regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, zwanego dalej MOK.

§ 2.

 1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanową następujące akty:
 • ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Z.U.2012.406)
 • rozporządzenie MKiDN z dn. 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U.2012.1105),
 • uchwała Nr XLIX/935/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury.
 1. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem: RIK 3/97.
 2. Siedzibą MOK jest miasto Szczecin.

Rozdział II

Cele i przedmiot działalności

§ 3

Celem MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa  poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecina.

§ 4

 Do zakresu działalności MOK należy:

 • prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,
 • wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,
 • organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,
 • współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
 • współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna. 

Rozdział III   

Struktura organizacyjna

§ 5

Działalnością MOK kieruje dyrektor, który organizuje jego pracę, reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

§ 6

 1. Do zakresu działań Dyrektora MOK należy w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru nad mieniem MOK,
 • ustalanie koncepcji i kierunków działalności MOK,
 • nadzór nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi i rzeczowymi,
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego, opracowywanie i wprowadzanie struktury organizacji wewnętrznej MOK,
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych określających zasady funkcjonowania MOK,
 • określanie i zatwierdzanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników MOK,
 • zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
 • opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej MOK z zachowaniem  wysokości dotacji organizatora.

2.Tryb powołania i odwołania dyrektora określa statut MOK oraz ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora uniemożliwiającej bieżące zarządzanie MOK,  związanej w szczególności z wyjazdem służbowym, urlopem, chorobą, zastępuje go kierownik  Działu Promocji i Organizacji Imprez. W sytuacji nieobecności obydwu wyżej wymienionych osób Dyrektora zastępuje Kierownik Działu Administracji MOK.
 2. Zakres upoważnień osób zastępujących Dyrektora podczas jego nieobecności określa odrębne zarządzenie.

§ 8

Strukturę organizacyjną MOK tworzą działy, odpowiadające za formalno-prawną, organizacyjną i gospodarczą działalność instytucji oraz  pracownie i koła zainteresowań, które prowadzą działalność edukacyjną i artystyczną.

 

§ 9

MOK realizuje swoje zadania w oparciu o  niżej wymienione działy:

 • Dział Księgowości, którym kieruje Główny Księgowy i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. płac oraz Dział Księgowości jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo- rzeczowej MOK prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury. Do zadań Głównego Księgowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz.U.157.1240) oraz ustawą o rachunkowości (Dz.U.2013.330), należy w szczególnośc:
  1. opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne,
  2. sprawozdawczość finansowa i statystyczna,
  3. opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo – rzeczowych realizowanych przez upoważnionych pracowników,
  4. nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych,
  5. stała kontrola kasy MOK,
  6. prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo – materiałową i mieniem MOK,
  7. prowadzenie rachunków MOK i innych funduszy celowych,- prowadzenie spraw płacowych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  8. ewidencja majątku trwałego MOK.

 

 • Dział Promocji i Organizacji Imprez, którym kieruje Kierownik Działu i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:  specjalista promocji i organizacji imprez kulturalnych, specjalista ds. promocji i organizacji wystaw, specjalista ds. obsługi technicznej imprez kulturalnych oraz obsługi urządzeń audiowizualnych. Do zadań Działu Promocji i Organizacji Imprez należy w szczególności:
  1. organizacja koncertów, przedstawień teatralnych i projekcji filmowych w różnych formach,
  2. organizacja wystaw, wernisaży, przeglądów oraz konkursów prac plastycznych i fotograficznych,
  3. organizacja imprez własnych oraz zlecanych przez instytucje, firmy i innych,
  4. zabezpieczenie techniczne realizowanych imprez,
  5. reklama wizualna w postaci plakatów, afiszy, transparentów, ulotek, plansz, programów, zaproszeń itd.,
  6. pozyskiwanie sponsorów,
  7. kontakty z mediami,
  8. opracowywanie sprawozdań z przeprowadzanych imprez,
  9. zabezpieczenie techniczne realizowanych imprez.

 

 • Dział Administracji, którym kieruje Kierownik Działu Administracji i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. biurowych, specjalista ds. kadrowych, pracownicy gospodarczy.

Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:

 1. zarządzanie budynkami MOK,
 2. prowadzenie remontów bieżących w MOK,
 3. zaopatrzenie MOK w urządzenia, materiały i sprzęt biurowy, środki czystości zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 4. prowadzenie sekretariatu MOK, w tym terminowe dostarczanie i odbieranie korespondencji, jej ewidencja oraz przygotowywanie korespondencji wychodzącej z MOK,
 5. prowadzenie spraw pracowniczych i kadrowych MOK,
 6. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach MOK oraz na terenie przyległym,
 7. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i obiektów MOK,
 8. kontrola i zabezpieczenie spraw związanych z bhp,
 9. zaopatrzenie stanowisk w sprzęt, materiały, druki itp.,
 10. zabezpieczenie budynków i pomieszczeń MOK przed kradzieżami,
 11. terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich działań,
 12. prowadzenie opieki nad osobami odbywającymi staż lub praktyki w MOK,
 13. prowadzenie archiwum zakładowego,
 14. regulowanie i nadzorowanie wynajmu pomieszczeń MOK,
 15. prowadzenie ewidencji wyjść i nadgodzin pracowników MOK,
 16. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 17. prowadzenie i obsługa kasy.

§ 10

 1. MOK realizuje swoje statutowe zadania w zakresie edukacji artystycznej, nauki języków  obcych, rozwijania kultury fizycznej, promocji kultury, zdrowia i turystyki w oparciu o następujące  pracownie artystyczne  i koła  zainteresowań:
  • Pracownia muzyczna,
  • Pracownia instrumentalno – wokalna,
  • Pracownia wokalna,
  • Pracownia malarstwa,
  • Pracownia języków obcych,
  • Pracownia teatralna,
  • Pracownia filmowa,
  • Pracownia tańca nowoczesnego i towarzyskiego,
  • Regionalny Ośrodek Ceramiki,
  • Pracownia Edukacji Artystycznej Najmłodszych „Wesoła świetlica”,
  • Akademia Aktywnego Seniora.

2. Zajęcia w pracowniach prowadzone są przez instruktorów lub specjalistów z danej dziedziny.  Instruktorzy kontraktowi zatrudniani są w miarę potrzeb do prowadzenia zajęć.

Rozdział IV  

Zasady kontroli wewnętrznej

§ 11

 1. Kontrola wewnętrzna w MOK stosowana jest w zakresie określonym w ustawie  o finansach publicznych, a jej celem  jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
 2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych określają odrębne przepisy.
 3. Kontrolę zarządczą w MOK sprawują: Dyrektor i główny księgowy.

Rozdział  V

Postanowienia organizacyjnoporządkowe

§ 12

 1. Zakres zadań pracowników merytorycznych, administracji i obsługi, związanych z  zajmowanymi stanowiskami pracy, określa zakres czynności służbowych tych pracowników.
 2. Wszyscy pracownicy, którym z tytułu czynności zawodowych powierza się mienie w MOK powinni złożyć odpowiednie oświadczenie o odpowiedzialności
 3. Regulamin niniejszy obejmuje wszystkich pracowników.
 4. Znajomość regulaminu jest obowiązkiem każdego pracownika MOK, potwierdzonym złożeniem podpisu pod imiennym oświadczeniem.
 5. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą Kodeksem

 Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 13.

 1. Schemat organizacyjny MOK określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowiący jego integralną cześć.
 2. Zmiany postanowień regulaminu mogą być wprowadzane aneksem w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2013 roku.

Kierownictwo i pracownicy

20/07/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
Andrzej Oryl
tel.: 91 46 91 639

Księgowość:
Ewa Wilga – główna księgowa
Agnieszka Rosołowska – specjalista ds. księgowości
Magda Czajkowska – kasjer
tel.: 91 46 91 639

Dział Promocji i Organizacji Imprez:
Michał Giełzak – kierownik
Magdalena Skarżyńska – dział promocji i organizacji imprez
Sylwia Witkowska – dział promocji i organizacji imprez
tel.: 91 46 47 923; fax: 91 46 47 924

Dział Administracji:
Sławomira Suchorska – kierownik
tel.: 91 46 91 639

Instruktorzy:
Dorota Maziakowska – st. instruktor ds. artystycznych
Anna Mospinek – instruktor tańca


Instruktorzy współpracujący z MOK-iem:
Iwona Durlik – tkactwo, plastyka
Agnieszka Grabowska – język niemiecki
Anna Grzywińska – pianino
Paweł Guz – wokal
Sławomir Kołakowski – teatr
Bożena Koniuszuk – język angielski
Agata Kubiak – taniec
Maciej Szakiel  – gitara
Jerzy Pachlowski – pianino
Tomasz Rzonca – ceramika
Ewa Sobczak – teatr
Michał Stawicki – break dance
Maciej Strycharczyk – orkiestra

Majątek MOK-u

01/09/2015

Nazwa jednostki organizacyjnej: Miejski Ośrodek Kultury
ul. Goleniowska 67
70-847 Szczecin

I MOK
Nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej przy ul. Goleniowskiej 67 na podstawie decyzji nr 22/96 Zarządu Miasta Szczecin z dnia 23 maja 1996 r.

II DELTA
Nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości przy ul. Racławickiej 10. Akt Notarialny Repetytorium A nr 3613/2003 z dnia 29 maja 2003 r.

majątek Mok-u 2018

majątek Mok-u 2017

majątek Mok-u 2016

Przedmiot działalności

31/08/2015

Celem działalności MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecin.

 

Regulamin organizacyjny

05/08/2013

  Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin organizacyjny, zwany dalej ?regulaminem?, określa organizację i zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, zwanego dalej MOK.

§ 2.
1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanową następujące akty:
1) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( D.Z.U.2012.406)
2) rozporządzenie MKiDN z dn. 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U.2012.1105),
3) uchwała Nr XLIX/935/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury.
2. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem: RIK 3/97.
3. Siedzibą MOK jest miasto Szczecin.

Rozdział II
Cele i przedmiot działalności

§ 3.
Celem MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecina.
§ 4.
Do zakresu działalności MOK należy:
1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,
3) wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,
4) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
5) promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,
6) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
7) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
8) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Rozdział III
Struktura organizacyjna

§ 5.
Działalnością MOK kieruje dyrektor, który organizuje jego pracę, reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

§ 6.
1. Do zakresu działań Dyrektora MOK należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad mieniem MOK,
2) ustalanie koncepcji i kierunków działalności MOK,
3) nadzór nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi i rzeczowymi,
4) ustalanie regulaminu organizacyjnego, opracowywanie i wprowadzanie struktury organizacji wewnętrznej MOK,
5) wydawanie zarządzeń wewnętrznych określających zasady funkcjonowania MOK,
6) określanie i zatwierdzanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników MOK,
7) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
8) opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej MOK z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
2. Tryb powołania i odwołania dyrektora określa statut MOK oraz ustawa o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7.
1. W przypadku nieobecności Dyrektora uniemożliwiającej bieżące zarządzanie MOK, związanej w szczególności z wyjazdem służbowym, urlopem, chorobą, zastępuje go kierownik Działu Promocji i Organizacji Imprez. W sytuacji nieobecności obydwu wyżej wymienionych osób Dyrektora zastępuje Kierownik Działu Administracji MOK.
2. Zakres upoważnień osób zastępujących Dyrektora podczas jego nieobecności określa odrębne zarządzenie.

§ 8.
Strukturę organizacyjną MOK tworzą działy, odpowiadające za formalno-prawną, organizacyjną i gospodarczą działalność instytucji oraz pracownie i koła zainteresowań, które prowadzą działalność edukacyjną i artystyczną.

§ 9.
MOK realizuje swoje zadania w oparciu o niżej wymienione działy:
1) Dział Księgowości, którym kieruje Główny Księgowy i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. płac oraz kasjer. Dział Księgowości jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo- rzeczowej MOK prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury. Do zadań Głównego Księgowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz.U.157.1240) oraz ustawą o rachunkowości (Dz.U.2013.330), należy w szczególnośc:
a) opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne,
b) sprawozdawczość finansowa i statystyczna,
c) opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo – rzeczowych realizowanych przez upoważnionych pracowników,
d) nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych,
e) stała kontrola kasy MOK,
f) prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo ? materiałową i mieniem MOK,
g) prowadzenie rachunków MOK i innych funduszy celowych,- prowadzenie spraw płacowych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
h) ewidencja majątku trwałego MOK.

2) Dział Promocji i Organizacji Imprez, którym kieruje Kierownik Działu i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. promocji i organizacji imprez kulturalnych, specjalista ds. promocji i organizacji wystaw, specjalista ds. obsługi technicznej imprez kulturalnych oraz obsługi urządzeń audiowizualnych. Do zadań Działu Promocji i Organizacji Imprez należy w szczególności:
a) organizacja koncertów, przedstawień teatralnych i projekcji filmowych w różnych formach,
b) organizacja wystaw, wernisaży, przeglądów oraz konkursów prac plastycznych i fotograficznych,
c) organizacja imprez własnych oraz zlecanych przez instytucje, firmy i innych,
d) zabezpieczenie techniczne realizowanych imprez,
e) reklama wizualna w postaci plakatów, afiszy, transparentów, ulotek, plansz, programów, zaproszeń itd.,
f) pozyskiwanie sponsorów,
g) kontakty z mediami,
h) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzanych imprez,
i) zabezpieczenie techniczne realizowanych imprez.

3) Dział Administracji, którym kieruje Kierownik Działu Administracji i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. biurowych, specjalista ds. kadrowych, pracownicy gospodarczy.
Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:
a) zarządzanie budynkami MOK,
b) prowadzenie remontów bieżących w MOK,
c) zaopatrzenie MOK w urządzenia, materiały i sprzęt biurowy, środki czystości zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) prowadzenie sekretariatu MOK, w tym terminowe dostarczanie i odbieranie korespondencji, jej ewidencja oraz przygotowywanie korespondencji wychodzącej z MOK,
e) prowadzenie spraw pracowniczych i kadrowych MOK,
f) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach MOK oraz na terenie przyległym,
g) zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i obiektów MOK,
h) kontrola i zabezpieczenie spraw związanych z bhp,
i) zaopatrzenie stanowisk w sprzęt, materiały, druki itp.,
j) zabezpieczenie budynków i pomieszczeń MOK przed kradzieżami,
k) terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich działań,
l) prowadzenie opieki nad osobami odbywającymi staż lub praktyki w MOK,
m) prowadzenie archiwum zakładowego,
n) regulowanie i nadzorowanie wynajmu pomieszczeń MOK,
o) prowadzenie ewidencji wyjść i nadgodzin pracowników MOK,
p) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
q) prowadzenie i obsługa kasy.

§ 10.
1. MOK realizuje swoje statutowe zadania w zakresie edukacji artystycznej, nauki języków obcych, rozwijania kultury fizycznej, promocji kultury, zdrowia i turystyki w oparciu o następujące pracownie artystyczne i koła zainteresowań:
1) Pracownia muzyczna,
2) Pracownia instrumentalno ? wokalna,
3) Pracownia wokalna,
4) Pracownia malarstwa,
5) Pracownia języków obcych,
6) Pracownia teatralna,
7) Pracownia filmowa,
8) Pracownia tańca nowoczesnego i towarzyskiego,
9) Regionalny Ośrodek Ceramiki,
10) Pracownia Edukacji Artystycznej Najmłodszych „Wesoła Świetlica”,
11) Akademia Aktywnego Seniora.
2. Zajęcia w pracowniach prowadzone są przez instruktorów lub specjalistów z danej dziedziny. Instruktorzy kontraktowi zatrudniani są w miarę potrzeb do prowadzenia zajęć.

Rozdział IV
Zasady kontroli wewnętrznej

§ 11.
1. Kontrola wewnętrzna w MOK stosowana jest w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych, a jej celem jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych określają odrębne przepisy.
3. Kontrolę zarządczą w MOK sprawują: Dyrektor i główny księgowy.

Rozdział V
Postanowienia organizacyjno ? porządkowe

§ 12.
1. Zakres zadań pracowników merytorycznych, administracji i obsługi, związanych z zajmowanymi stanowiskami pracy, określa zakres czynności służbowych tych pracowników.
2. Wszyscy pracownicy, którym z tytułu czynności zawodowych powierza się mienie w MOK powinni złożyć odpowiednie oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.
3. Regulamin niniejszy obejmuje wszystkich pracowników.
4. Znajomość regulaminu jest obowiązkiem każdego pracownika MOK, potwierdzonym złożeniem podpisu pod imiennym oświadczeniem.
5. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą Kodeksem Pracy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13.
1. Schemat organizacyjny MOK określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowiący jego integralną cześć.
2. Zmiany postanowień regulaminu mogą być wprowadzane aneksem w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2013 roku.

Godziny otwarcia

21/01/2013

Miejski Ośrodek Kultury,  przy ul. Goleniowskiej 67:
sekretariat czynny:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.30 – 18.00
piątek w godzinach 8.30 – 15.00

Klub Delta, filia Miejskiego Ośrodka Kultury  przy ul. Racławickiej 10:

 • Biuro Organizacji i Promocji Imprez czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.
 • Galeria w Klubie Delta otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Dane teleadresowe

21/01/2013

Miejski Ośrodek Kultury:

nazwa: Miejski Ośrodek Kultury
adres: ul. Goleniowska 67
70 – 847 Szczecin

telefon: 91 46 91 639
faks: 91 46 93 490

e-mail: sekretariat@mok.szczecin.pl
www:  http://mok.szczecin.pl

NIP: 851-01-07-652
REGON: 000283179

konto: PeKaO SA II oddział Szczecin
95 1240 3927 1111 0000 4099 3674

Klub Delta filia Miejskiego Ośrodka Kultury:

nazwa: Klub Delta
adres: ul. Racławicka 10
70 – 811 Szczecin

telefon: 91 46 47 923
faks: 91 46 47 924

e-mail: biuro@klubdelta.pl
www: http://www.klubdelta.pl

займы онлайн