Telefon: 91 4 691 639

Zamówienia publiczne

Miejski Ośrodek Kultury w latach 2012 – 2018 udzielał zamówień w oparciu o „Regulamin udzielania przez MOK zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro” na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy. (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Komentarze zamknięte.