Telefon: 91 4 691 639

Organizacja

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

 

Rozdział I    

Postanowienia ogólne

§ 1.

 Regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem”, określa organizację i zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, zwanego dalej MOK.

§ 2.

 1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanową następujące akty:
 • ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Z.U.2012.406)
 • rozporządzenie MKiDN z dn. 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U.2012.1105),
 • uchwała Nr XLIX/935/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury.
 1. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem: RIK 3/97.
 2. Siedzibą MOK jest miasto Szczecin.

Rozdział II

Cele i przedmiot działalności

§ 3

Celem MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa  poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecina.

§ 4

 Do zakresu działalności MOK należy:

 • prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,
 • wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,
 • organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,
 • współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
 • współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna. 

Rozdział III   

Struktura organizacyjna

§ 5

Działalnością MOK kieruje dyrektor, który organizuje jego pracę, reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

§ 6

 1. Do zakresu działań Dyrektora MOK należy w szczególności:
 • sprawowanie nadzoru nad mieniem MOK,
 • ustalanie koncepcji i kierunków działalności MOK,
 • nadzór nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi i rzeczowymi,
 • ustalanie regulaminu organizacyjnego, opracowywanie i wprowadzanie struktury organizacji wewnętrznej MOK,
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych określających zasady funkcjonowania MOK,
 • określanie i zatwierdzanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników MOK,
 • zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
 • opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej MOK z zachowaniem  wysokości dotacji organizatora.

2.Tryb powołania i odwołania dyrektora określa statut MOK oraz ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora uniemożliwiającej bieżące zarządzanie MOK,  związanej w szczególności z wyjazdem służbowym, urlopem, chorobą, zastępuje go kierownik  Działu Promocji i Organizacji Imprez. W sytuacji nieobecności obydwu wyżej wymienionych osób Dyrektora zastępuje Kierownik Działu Administracji MOK.
 2. Zakres upoważnień osób zastępujących Dyrektora podczas jego nieobecności określa odrębne zarządzenie.

§ 8

Strukturę organizacyjną MOK tworzą działy, odpowiadające za formalno-prawną, organizacyjną i gospodarczą działalność instytucji oraz  pracownie i koła zainteresowań, które prowadzą działalność edukacyjną i artystyczną.

 

§ 9

MOK realizuje swoje zadania w oparciu o  niżej wymienione działy:

 • Dział Księgowości, którym kieruje Główny Księgowy i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. płac oraz Dział Księgowości jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo- rzeczowej MOK prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury. Do zadań Głównego Księgowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz.U.157.1240) oraz ustawą o rachunkowości (Dz.U.2013.330), należy w szczególnośc:
  1. opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne,
  2. sprawozdawczość finansowa i statystyczna,
  3. opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo – rzeczowych realizowanych przez upoważnionych pracowników,
  4. nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych,
  5. stała kontrola kasy MOK,
  6. prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo – materiałową i mieniem MOK,
  7. prowadzenie rachunków MOK i innych funduszy celowych,- prowadzenie spraw płacowych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  8. ewidencja majątku trwałego MOK.

 

 • Dział Promocji i Organizacji Imprez, którym kieruje Kierownik Działu i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy:  specjalista promocji i organizacji imprez kulturalnych, specjalista ds. promocji i organizacji wystaw, specjalista ds. obsługi technicznej imprez kulturalnych oraz obsługi urządzeń audiowizualnych. Do zadań Działu Promocji i Organizacji Imprez należy w szczególności:
  1. organizacja koncertów, przedstawień teatralnych i projekcji filmowych w różnych formach,
  2. organizacja wystaw, wernisaży, przeglądów oraz konkursów prac plastycznych i fotograficznych,
  3. organizacja imprez własnych oraz zlecanych przez instytucje, firmy i innych,
  4. zabezpieczenie techniczne realizowanych imprez,
  5. reklama wizualna w postaci plakatów, afiszy, transparentów, ulotek, plansz, programów, zaproszeń itd.,
  6. pozyskiwanie sponsorów,
  7. kontakty z mediami,
  8. opracowywanie sprawozdań z przeprowadzanych imprez,
  9. zabezpieczenie techniczne realizowanych imprez.

 

 • Dział Administracji, którym kieruje Kierownik Działu Administracji i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. biurowych, specjalista ds. kadrowych, pracownicy gospodarczy.

Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:

 1. zarządzanie budynkami MOK,
 2. prowadzenie remontów bieżących w MOK,
 3. zaopatrzenie MOK w urządzenia, materiały i sprzęt biurowy, środki czystości zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 4. prowadzenie sekretariatu MOK, w tym terminowe dostarczanie i odbieranie korespondencji, jej ewidencja oraz przygotowywanie korespondencji wychodzącej z MOK,
 5. prowadzenie spraw pracowniczych i kadrowych MOK,
 6. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach MOK oraz na terenie przyległym,
 7. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i obiektów MOK,
 8. kontrola i zabezpieczenie spraw związanych z bhp,
 9. zaopatrzenie stanowisk w sprzęt, materiały, druki itp.,
 10. zabezpieczenie budynków i pomieszczeń MOK przed kradzieżami,
 11. terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich działań,
 12. prowadzenie opieki nad osobami odbywającymi staż lub praktyki w MOK,
 13. prowadzenie archiwum zakładowego,
 14. regulowanie i nadzorowanie wynajmu pomieszczeń MOK,
 15. prowadzenie ewidencji wyjść i nadgodzin pracowników MOK,
 16. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 17. prowadzenie i obsługa kasy.

§ 10

 1. MOK realizuje swoje statutowe zadania w zakresie edukacji artystycznej, nauki języków  obcych, rozwijania kultury fizycznej, promocji kultury, zdrowia i turystyki w oparciu o następujące  pracownie artystyczne  i koła  zainteresowań:
  • Pracownia muzyczna,
  • Pracownia instrumentalno – wokalna,
  • Pracownia wokalna,
  • Pracownia malarstwa,
  • Pracownia języków obcych,
  • Pracownia teatralna,
  • Pracownia filmowa,
  • Pracownia tańca nowoczesnego i towarzyskiego,
  • Regionalny Ośrodek Ceramiki,
  • Pracownia Edukacji Artystycznej Najmłodszych „Wesoła świetlica”,
  • Akademia Aktywnego Seniora.

2. Zajęcia w pracowniach prowadzone są przez instruktorów lub specjalistów z danej dziedziny.  Instruktorzy kontraktowi zatrudniani są w miarę potrzeb do prowadzenia zajęć.

Rozdział IV  

Zasady kontroli wewnętrznej

§ 11

 1. Kontrola wewnętrzna w MOK stosowana jest w zakresie określonym w ustawie  o finansach publicznych, a jej celem  jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
 2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych określają odrębne przepisy.
 3. Kontrolę zarządczą w MOK sprawują: Dyrektor i główny księgowy.

Rozdział  V

Postanowienia organizacyjnoporządkowe

§ 12

 1. Zakres zadań pracowników merytorycznych, administracji i obsługi, związanych z  zajmowanymi stanowiskami pracy, określa zakres czynności służbowych tych pracowników.
 2. Wszyscy pracownicy, którym z tytułu czynności zawodowych powierza się mienie w MOK powinni złożyć odpowiednie oświadczenie o odpowiedzialności
 3. Regulamin niniejszy obejmuje wszystkich pracowników.
 4. Znajomość regulaminu jest obowiązkiem każdego pracownika MOK, potwierdzonym złożeniem podpisu pod imiennym oświadczeniem.
 5. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą Kodeksem

 Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 13.

 1. Schemat organizacyjny MOK określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowiący jego integralną cześć.
 2. Zmiany postanowień regulaminu mogą być wprowadzane aneksem w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2013 roku.

Komentarze zamknięte.

займы онлайн