Telefon: 91 4 691 639

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Od 25.05.2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679. w sprawie ochrony danych osobowych RODO.
Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Szczecinie (Administrator Danych Osobowych), zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury (MOK) z siedzibą w Szczecinie, 70-847 Szczecin, ul. Goleniowska 67.
Kontakt: 91 46 91 639, sekretariat@mok.szczecin.pl

2. Adres e-mail do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod.mokszczecin@gmail.com

3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Mok-u a w szczególności:

• kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury,
• realizacji zajęć, warsztatów, konkursów, wydarzeń organizowanych przez MOK,
• realizacji umów pracowniczych, w tym rekrutacji,
• realizacji umów cywilno – prawnych, w tym wolontariatu,
• korzystaniem z serwisu WWW i analizą ruchu na stronie,

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

• Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz.495);
• art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO – na podstawie wydanej przez Państwa zgody;
• art. 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;
• art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;
• art. 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;

5. Mok przetwarza następujące dane osobowe:

• imię i nazwisko, data urodzenia,
• adres zamieszkania/korespondencji, telefon, e-mail,
• pesel,
• numer rachunku bankowego,
• wizerunek utrwalany podczas wydarzeń organizowanych przez MOK,
• numery IP

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane uprawnionym instytucjom państwowym na podstawie przepisów prawa tj: ZUS, US, a także instytucjom takim jak firmy ubezpieczeniowe, bank właściciela danych. Przekażemy też dane osobowe podmiotom, które na podstawie umów podpisanych z MOK przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejski Ośrodek Kultury.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

• Przez czas trwania warsztatów, konkursów, zajęć, wydarzeń organizowanych przez MOK,
• Czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym zgodnie z przepisami prawa
• Przez okres korzystania z serwisu

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania-jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezgodne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

11. Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w przypadkach określonych w przepisach prawa, a dobrowolne na podstawie Państwa zgody. W określonych przypadkach nie podanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.

Rodo wizerunek

Komentarze zamknięte.