Telefon: 91 4 691 639

Wszystkie wpisy dla: Miejski Ośrodek Kultury

24/03/2023

Wszystko o mężczyznach – komedia męskoosobowa | Spektakl

Serdecznie zapraszamy na dwa premierowe spektakle „Wszystko o mężczyznach” – komedia męskoosobowa, które odbędą się 25 i 26 kwietnia o godz. 19.00 w Klubie Delta.

wszystko o mężczyznach

Bilety do kupienia:
25 kwietnia godz. 19.00:
https://bilety.fm/pl/muzyka/8422-wszystko-o-mezczyznach-klub-delta-szczecin.html

26 kwietnia godz. 19.00:
https://bilety.fm/pl/muzyka/8423-wszystko-o-mezczyznach-klub-delta-szczecin.html

Cztery historie, 12 postaci i trzech aktorów, którzy brawurowo odgrywają kolejne role. Światy z pozoru nieprzystające podstarzali koledzy ze szkolnej ławy, knajpiany półświatek, gejowskie zazdrości, niepogodzeni z utratą matki synowie, ojciec kryjący tajemnicę i starość groteskowa, która wieńczy dzieło. To współcześni mężczyźni różni i podobni, bo kochają, zdradzają, oszukują i cierpią tak samo. Walczą ze sobą i stereotypami, w które wtłacza ich rzeczywistość.
Będzie dużo śmiechu, odrobina powagi i lekkiej zadumy…
Jaki jestem -? zapyta Pan? Jaki jesteś? – zapyta Pani? (więcej…)

Program działania Miejskiego Ośrodka Kultury do roku 2023

03/02/2023

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie
Program Działania Instytucji do roku 2023

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Szczecinie działa formie samorządowej instytucji, dla której Organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin. Statutowym celem działalności MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecina.
Podstawowe założenia przyjęte w niniejszym programie działania MOK.
     • Miejski Ośrodek Kultury będzie stanowił przestrzeń współpracy otwartą dla wszystkich pokoleń i różnych podmiotów.
     • Ośrodek będzie współdziałał zarówno z partnerami kreatywnymi jak i dotychczas biernymi odbiorcami kultury.
     • Nasze działania będziemy promować w sposób nowoczesny, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków komunikacji.
     • Jesteśmy częścią lokalnej społeczności, stanowimy jej dobro wspólne dlatego będziemy stosować partycypacyjny model działania, zasięgając opinii miejscowych środowisk twórczych,  stowarzyszeń, szkół, organizacji społecznych oraz opinii samych uczestników naszych zajęć.

1. Działania dyktowane nadzwyczajną sytuacją pandemiczną i jej skutkami.
     Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie, działający już blisko 60. lat, podobnie jak większość domów kultury, wypracował własne formy i metody pracy osiągając wiele znaczących sukcesów w zakresie edukacji artystycznej, organizacji imprez, jak i w budowie lokalnych więzi kulturowych i społecznych.
Jednak niespotykana dotąd sytuacja związana z pandemią koronawirusa, która praktycznie zamroziła na rok działalność instytucji kultury w dotychczasowej formie, każe nam uznać za podstawowy cel programu MOK odbudowę nadwątlonych, a czasem zerwanych, lokalnych więzi społecznych: kulturowych, sąsiedzkich i socjalnych. W programie uwzględniono również powstanie na Prawobrzeżu nowej instytucji kultury – Domu Kultury Krzemień.
Wobec tych nowych wyzwań ponownie uaktywnimy system monitorowania oczekiwań i potrzeb odbiorców – zdiagnozujemy najpilniejsze z nich. We współpracy z organizacjami pozarządowymi Prawobrzeża w razie potrzeby dokonamy stosownej korekty dotychczasowej oferty wydarzeń artystycznych i programu edukacji kulturalnej.

     • Dialog z lokalną społecznością – oczekiwania i potrzeby.
Głównym celem proponowanego działania jest nawiązanie dialogu ze społecznością lokalną poprzez zachęcenie mieszkańców do wyrażania swoich opinii i oczekiwań względem naszego domu kultury, a także aktywizowanie ich do działań twórczych, opartych na lokalnym potencjale i integrujących. Chcemy bardziej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, być bardziej wyczulonymi na potrzeby i możliwości, jednocześnie stwarzając przestrzeń i warunki do rozwijania oddolnych inicjatyw. W wyniku dialogu mamy nadzieję zebrać opinie na temat: naszych działań, oczekiwań wobec naszej instytucji, potencjału społeczności lokalnej, a także przypomnieć o możliwościach, jakie daje dom kultury.
Jakościowe rezultaty, których się spodziewamy , to nawiązanie dialogu z lokalną społecznością i lokalnymi podmiotami (placówki oświatowe, rada osiedla, „nieformalne centra aktywności” czyli punkty handlowe/usługowe) Oczekujemy opinii i oceny naszych działań, a także informacji na temat oczekiwanych działań. Poprzez zaangażowanie lokalnych podmiotów mamy też nadzieję na wstępną identyfikację grup dotychczas niewidocznych lub takich, z którymi dotąd nie mieliśmy do czynienia, a które mogą stanowić kulturotwórczy zasób naszej społeczności.

     • Diagnoza i realizacja inicjatyw lokalnych.
Dokonamy diagnozy identyfikującej oczekiwania, zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców naszej społeczności lokalnej; w jej wyniku opracujemy i podamy do wiadomości publicznej zasady wyboru zgłoszonych inicjatyw oraz dokonamy wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw , a także stworzymy wraz z ich autorami plan wspólnej realizacji.
Prowadzić będziemy również nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.
Kolejnym etapem będzie już realizacja wspólnie z autorami wybranych inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji projektu uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Naszym nowym sztandarowym programem planowanym w celu aktywizacji społeczności lokalnej oraz odbudowy i tworzenia nowych więzi lokalnych, będzie:
      • Kultura wody i ziemi.
„Kultura wody i ziemi” to cykl działań z obszaru edukacji kulturalnej, których celem będzie podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie rozumienia kodów kultury, zbliżenie ich do historii lokalnej budującej tożsamość miejsca, a także integracja społeczności wokół wspólnego dziedzictwa lokalnego. O kulturze chcemy mówić przez pryzmat lokalnej historii i tożsamości Dąbia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedla Dąbie. Ta część Szczecina jeszcze 70 lat temu była osobnym miastem, które przez wieki rozwijało się dzięki swojemu położeniu – blisko rzeki, nad jeziorem, wśród lasów. Wszystkie działania będą aktywizować odbiorców i zachęcać ich do zgłębiania tematu dalej na własną rękę. W ramach działań edukacyjno-kulturalnych zorganizujemy warsztaty, pokazy filmowe, spacery, wystawy, a także koncert. Podsumowaniem będzie publikacja elektroniczna.

Niezależnie od wyników powyższych zamierzeń, w zakresie edukacji kulturalnej utrzymany zostanie podział na stałe i cykliczne formy działalności oraz podział ze względu na wiek uczestników i odbiorców. Działalność edukacyjna prowadzona będzie nadal w poszczególnych pracowniach artystycznych i kołach zainteresowań, natomiast zależnie od sytuacji zmianie może ulec sposób prowadzenia zajęć ich zakres i forma.

2. Oferta stałych form działalności MOK, w tym oferta form zajęciowych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Edukacja kulturalna
Wszystkie zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej prowadzone są w MOK przez wysokiej klasy artystów i fachowców z wyższym wykształceniem i stosownym dorobkiem twórczym (wyjątek od zasady wyższego wykształcenia stanowią, z oczywistych powodów, instruktorzy tańca )

     • Akademia Aktywnego Seniora (AAS)
AAS to całoroczne przedsięwzięcie mające na celu: poprawę dostępności do edukacji, kultury rekreacji dla osób w wieku starszym, zapobieganie wykluczeniu i samotności osób starszych, pomoc w realizacji potrzeb psycho -społecznych szczecińskich seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego. Okres pandemii, który mamy nadzieję powoli przechodzi do historii, ukazał ponadto potrzebę istnienia Akademii jako wspólnoty seniorów –miejsca, gdzie można się spotkać (nawet online) zadzwonić po poradę czy uzyskać pomoc naszych wolontariuszy.
W ramach Akademii funkcjonują pracownie: języków obcych, ceramiki, malarstwa, tkactwa i rękodzieła, muzyczno – wokalna, teatralno – literacka, rekreacji i sportu, instrumentalna, taneczna. Akademia działa w systemie roku akademickiego Rokrocznie zrzesza ok. 250 osób. Każdorazowo coroczny nabór określi preferencje uczestników co pozwoli na elastyczne dostosowywanie się do potrzeb seniorów.

     • Final Countdown Orchestra im. Jana Skrosia
Szczecińska formacja FINAL COUNTDOWN ORCHESTRA jest otwarta dla wszystkich pasjonatów muzyki. Orkiestrę Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie tworzą muzycy ze Szczecina i okolic. Zgłębianie kunsztu muzycznego odbywa się pod kierunkiem wybitnego muzyka Macieja Strycharczyka. Nasza orkiestra coraz bardziej się rozbudowuje. Przybywają zarówno nowicjusze jak i czynni muzycy. Zapraszamy bez względu na wiek – zarówno osoby grające na instrumentach ,jak i uczniów szkół muzycznych oraz kandydatów chcących uczyć się gry na instrumentach dętych.

Pracownie artystyczne MOK:
     • Pracownia instrumentalna
Pracownia prowadzi naukę gry na fortepianie, i gry na gitarze z programami dopasowanymi do indywidualnego poziomu uczniów. Stwarzając uczestnikom okazję do prezentacji swych umiejętności pracownia zorganizuje koncerty z ich udziałem np. kolęd, koncert na powitanie wiosny oraz na zakończenie roku szkolnego i akademickiego, podczas których osoby szkolące mogą zaprezentować nabyte umiejętności.

     • Pracownia plastyczna
Zajęcia dla wszystkich grup wiekowych: koło plastyczne dla dzieci w wieku 7-13 lat, kurs rysunku i malarstwa i tkactwa dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich, pracownia malarstwa, tkactwa i rękodzieła Akademii Aktywnego Seniora.

Pracownie taneczne:
     • Taniec estradowy
To oferta dla dzieci, młodzieży. Wykorzystujemy modę na telewizyjne programy typu You Can Dance i przeprowadzimy warsztaty mistrzowskie dla osób chcących wystartować w eliminacjach. Grupy taneczne MOK biorą czynny udział w festiwalach tanecznych i Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego zdobywając liczne nagrody, występują także z okazji miejskich świąt i festynów.

     • Breakdance
Zajęcia taneczne Break Dance to dobra forma aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to forma sztuki, w której dużą rolę odgrywa aktywność fizyczna jak i intelektualna. Uczestnicy zajęć „Breakdance” MOK-u brali udział w zawodach licznych zawodach tanecznych w Polanowie obok Koszalina. Większość z nich wróciła z medalami i pucharami.

     • Grupa taneczna AAS
W ramach tej grupy działa Zespół Senioritki zdobywający nagrody na festiwalach i przeglądach, a także grupa otwarta dla pań i panów chcących doskonalić swe umiejętności p i podtrzymywać kondycję i formę. W ramach tej grupy organizowane są również ćwiczenia fitness i jogi.

     • Regionalny Ośrodek Ceramiki
Ośrodek prowadzi art. plast. rzeźbiarka, absolwentka Wydz. Sztuk Pięknych UMK Ośrodek popularyzuje i prowadzi zajęcia dot. ceramiki wśród jak najszerszej rzeszy odbiorców, organizuje warsztaty i kursy ceramiczne od podstawowych po mistrzowskie, integruje zachodniopomorskie środowisko ceramiczne, popularyzuje regionalną markę ceramiczną i uczestniczy w przyznawaniu znaku towarowego Szczecińskie Towary (Stettiner Waren) W okresie pandemii , z uwagi na brak dostępu do pieca ceramicznego, organizowaliśmy warsztaty online jako tworzywo wykorzystując technikę papier mache.

     • Pracownia wokalna
Pracownia uczy i doskonali umiejętności zarówno solistów jak i grup wokalnych. Uczestniczą zarówno zespoły dziecięce i młodzieżowe jak i seniorzy w ramach Akademii Aktywnego Seniora. Ze sprzętu nagłaśniającego, zestawów perkusyjnych i sali prób mogą również korzystać „bezdomne” zespoły młodzieżowe, które otoczymy merytoryczną opieką.

     • Pracownie językowe
-nauka języka angielskiego i niemieckiego. Oprócz normalnie stosowanych testów sprawdzających planowane jest również praktyczne wykorzystanie umiejętności podczas wycieczki do Niemiec i (jeśli dopiszą chętni) również do Wlk. Brytanii.

     • Pracownia teatralna
Prowadzona przez dwoje wybitnych aktorów teatrów szczecińskich: Ewę Sobczak (grupa AAS) i Sławomira Kołakowskiego (grupa młodzież). Praca nad tekstem, ruchem scenicznym, postawą i dykcją udzielanie konsultacji recytatorskich, przygotowanie i prezentacja spektakli poetyckich, konsultacje dla osób przygotowujących się do egzaminów na wyższe uczelnie teatralne.

     • Ośrodek Kultury Filmowej
Ośrodek prowadzony jest przez wybitnego dziennikarza filmoznawcę Krzysztofa Spóra. Cykliczne projekcje filmowe w Klubie Delta Projekcje filmowe AAS, i h grup zorganizowanych ze szkół, przedszkoli, ośrodków terapeutycznych i świetlic
Klasyka, filmy współczesne i dokumenty Znakomite wprowadzenia przed seansami i długie dyskusje po projekcjach .

     • Kultura Zaprasza
We współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta oraz z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami Miejski Ośrodek Kultury koordynuje i uczestniczy w programie Kultura Zaprasza. Aktualny pozostanie cel zasadniczy programu, którym jest ograniczanie zjawiska marginalizacji kulturowej dzieci i młodzieży mających z różnych powodów utrudniony dostęp do oferty kulturalnej oraz wskazywanie im sposobów aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Formą realizacji programu mogą być m.in. warsztaty artystyczne, konkursy plastyczne i literackie, spotkania edukacyjne, udział w spektaklach, koncertach i wystawach. Naczelną zasadą programu pozostaje też jego niekomercyjny charakter. Trwają intensywne prace zmierzające do wpisania w program współpracy ze szczecińskim Pałacem Młodzieży i stworzenia większej otwartości programu na szeroko rozumianą młodzież szkolną.

3. Organizacja koncertów, spektakli, projekcji filmowych, innych spotkań kulturalnych.
     Zasadą planowania jest przynajmniej jedno wydarzenie kulturalne w tygodniu. Koncerty organizujemy samodzielnie , bądź we współpracy z PSJ, DK Słowianin, DK Krzemień i innymi podmiotami lub bezpośrednio z zespołami wykonawców.
     • Galeria Klubu Delta
Galeria Klubu Delta otwarta w jest galerią niekomercyjną. Jej celem jest promocja przede wszystkim profesjonalnych artystów z okolic Szczecina, a także całej Polski oraz Niemiec. Organizujemy również wystawy promujące ważne społecznie cele i upamiętniające ważne rocznice. Takie np. były organizowane wspólnie z IPN wystawy poświęcone pamięci Jana Karskiego czy 50. rocznicy Szczecińskiego Grudnia `70
Galeria dysponuje salą wystawienniczą o wymiarach: 6,5 na 5 metrów, wyposażoną w profesjonalny system wystawienniczy. Wstęp na wystawy jest bezpłatny.

4.Oferta imprez i wydarzeń cyklicznych organizowanych corocznie.
     • Dąbskie Wieczory Filmowe
To impreza cykliczna odbywająca się w ostatnim tygodniu lipca każdego roku. Dąbskie Wieczory Filmowe (DWF) to prezentacje i spotkania filmowe w wakacyjnych warunkach, na plaży nad czwartym co do wielkości jeziorem w Polsce. W roku 2020 po raz pierwszy zrealizowano DWF we współpracy z nowo otwartą instytucją kultury Prawobrzeża –DK Krzemień. Mimo bardzo trudnej sytuacji pandemicznej wymuszającej hybrydową wersję DWF współpraca został przez obydwie dyrekcje uznana za obiecującą i będzie w przyszłych latach kontynuowana

     • Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”
To impreza odbywająca się każdego roku w listopadzie będąca ogólnopolskim spotkaniem miłośników żywego słowa oraz literatury.
Uczestnikami turnieju jest „czołówka” recytatorów z naszego kraju. To jedyny w Polsce turniej promujący polską literaturę romantyczną, podczas którego wykonawcy dwukrotnie ubiegają się o laury (pierwszy raz prezentując dowolną prozę i poezję, drugi raz uczestnicząc w Koncercie Konkursowym „Romantycznie” prezentując poezję romantyczną). To jedyny turniej, podczas którego Koncert Konkursowy ma charakter spektaklu z towarzyszeniem muzyki fortepianowej z epoki romantyzmu.
To jeden z nielicznych turniejów, którego nieodłączną częścią są warsztaty prowadzone przez
najwybitniejszych specjalistów w zakresie interpretacji wiersza (pedagodzy wyższych szkół teatralnych).

Współpraca z instytucjami, szkołami, uczelniami, organizacjami społecznymi, radami osiedla, kościołami itp.
Wszędzie, gdzie potrzebna jest merytoryczna pomoc w zakresie organizacji imprezy kulturalnej, użyczenia sprzętu, sali, a nawet współfinansowania wybranych przedsięwzięć nasi partnerzy mogą i będą mogli liczyć na współdziałanie MOK. Efektywna działalność Ośrodka nie byłaby przecież możliwa bez współpracy z wieloma organizacjami i instytucjami.
Przykładem takiej współpracy są, organizowane co kwartał wspólnie z Pomorskim Stowarzyszeniem Instrumentalistów Academia oraz parafią pw. Św. Ducha w Szczecinie Zdrojach, Koncerty Grunebergowskie – jedyna na Prawobrzeżu impreza cykliczna z prezentacją muzyki klasycznej w wykonaniu wybitnych artystów.

3. Cele i zakres inwestycji i zakupów inwestycyjnych w MOK.
W roku 2020 MOK prowadził działania hybrydowe i w trosce o poprawę i unowocześnienie jakości naszych transmisji wymienił praktycznie cały sprzęt komputerowy w Klubie Delta. W roku 2021 dokonamy podobnej wymiany w naszej siedzibie przy ul. Goleniowskiej. Nie jesteśmy jednak w stanie przyspieszyć transmisji podczas naszych relacji online z uwagi na brak światłowodu zarówno przy ul. Goleniowskiej jak i Racławickiej. Orange przewiduje poprowadzenie światłowodu do roku 2023. Trwają rozmowy z naszymi operatorami i poszukiwanie rozwiązań poprawiających sytuację do tego czasu
Najpilniejsze potrzeby inwestycyjne MOK, to: zakup reflektorów scenicznych oraz zrealizowany już zakup nowego projektora cyfrowego do Klubu Delta do roku 2022. Konieczna jest również wymiana kompletnie wyeksploatowanego fortepianu najlepiej na hybrydowy model cyfrowy . Koszt przyzwoitej jakości instrumentu (np. Yamaha, czy Kawai) ok 40 000 zł.

5. Poprawa efektywności działania MOK.
Poprawy efektywności MOK należy oczekiwać po opracowaniu wyników ankiety, które zobrazują oczekiwania naszych odbiorców co do oferty programowej, stylu i sposobu pracy MOK. Pozwoli to precyzyjniej ukierunkować nasze propozycje i zakres działań poszczególnych pracowni a tym samym efektywniej i z pożytkiem dla mieszkańców wykorzystać środki finansowe i potencjał pracowników naszej instytucji.
Ponadto zamierzamy szerzej niż dotychczas korzystać z zewnętrznych programów pomocowych Osoby kierujące Działem Promocji i Organizacji Imprez MOK mają duże doświadczenie i osiągnięcia na polu pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych.

6. Sposoby pozyskiwania przychodów na działalność Instytucji.
MOK w Szczecinie uzyskuje środki na działalność w formie dotacji podmiotowej i dotacji celowych Organizatora, którym jest Gmina Miasto Szczecin. Oprócz tego MOK uzyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności z następujących źródeł: działalności statutowej, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, działalności gospodarczej, wpływów uzyskanych z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł. W latach ubiegłych wysokość środków z tych źródeł oscylowała w granicach od 250 000 do 400 000 rocznie. W roku 2020 pandemia zredukowała te sumy do praktycznie nie liczących się kwot. Sposobami wiodącymi do poprawy ich wysokości są: dobra oferta programowa, działania podnoszące atrakcyjność wnętrz, zakupy nowoczesnego sprzętu, budowanie pozytywnej marki Instytucji przyciągającej lokalnych sponsorów, większe niż dotychczas pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Andrzej Oryl