Telefon: 91 4 691 639

Ogłoszenie o przetargu

Miejski Ośrodek Kultury
w Szczecinie
ul. Goleniowska 67
70 ? 847 Szczecin
NIP: 851-01-07-652

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 67; 70-847 Szczecin NIP: 851-01-07-652 ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego na wykonanie robót budowlanych polegających na:

Wykonaniu prac remontowo ? dekarskich na czterech dachach płaskich o łącznej powierzchni 481 m2 oraz prac remontowo – renowacyjnych w pomieszczeniach budynku Klubu ?Delta? usytuowanego przy ul. Racławickiej 10; 70-811 Szczecin.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : lipiec ? wrzesień 2014 r.

Szczegółowy zakres robót oraz wymogi stawiane oferentom zawarte są w Warunkach Przetargowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi zawarte w Warunkach Przetargowych.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Sławomira Suchorska, Miejski Ośrodek Kultury ul. Goleniowska 67, tel.: 91 46 91 639, e-mail ? mok@mok.szczecin.pl
Istnieje możliwość obejrzenia pomieszczeń do remontu.

Oferty wraz z kosztorysem należy składać do dnia 26.05.2014 r. do godz. 15.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 67 w Sekretariacie.
Koperta z ofertą winna być zamknięta i posiadać oznaczenie Oferenta i dopisek : ?Wykonanie prac remontowo ? dekarskich na dachach oraz prac remontowo ? renowacyjnych w pomieszczeniach budynku Klubu ?Delta? w Szczecinie. Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia kopert ?

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie MOK-u.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
Zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Komentarze zamknięte.