Telefon: 91 4 691 639

Regulamin organizacyjny

  Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin organizacyjny, zwany dalej ?regulaminem?, określa organizację i zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury, zwanego dalej MOK.

§ 2.
1. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanową następujące akty:
1) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( D.Z.U.2012.406)
2) rozporządzenie MKiDN z dn. 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U.2012.1105),
3) uchwała Nr XLIX/935/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury.
2. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin pod numerem: RIK 3/97.
3. Siedzibą MOK jest miasto Szczecin.

Rozdział II
Cele i przedmiot działalności

§ 3.
Celem MOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic prawobrzeża Szczecina.
§ 4.
Do zakresu działalności MOK należy:
1) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
2) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę,
3) wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku,
4) organizacja imprez kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
5) promowanie szeroko rozumianej kultury zdrowotnej,
6) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi,
7) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej,
8) współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Rozdział III
Struktura organizacyjna

§ 5.
Działalnością MOK kieruje dyrektor, który organizuje jego pracę, reprezentuje go na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.

§ 6.
1. Do zakresu działań Dyrektora MOK należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad mieniem MOK,
2) ustalanie koncepcji i kierunków działalności MOK,
3) nadzór nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi i rzeczowymi,
4) ustalanie regulaminu organizacyjnego, opracowywanie i wprowadzanie struktury organizacji wewnętrznej MOK,
5) wydawanie zarządzeń wewnętrznych określających zasady funkcjonowania MOK,
6) określanie i zatwierdzanie zakresu obowiązków wszystkich pracowników MOK,
7) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,
8) opracowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej MOK z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
2. Tryb powołania i odwołania dyrektora określa statut MOK oraz ustawa o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 7.
1. W przypadku nieobecności Dyrektora uniemożliwiającej bieżące zarządzanie MOK, związanej w szczególności z wyjazdem służbowym, urlopem, chorobą, zastępuje go kierownik Działu Promocji i Organizacji Imprez. W sytuacji nieobecności obydwu wyżej wymienionych osób Dyrektora zastępuje Kierownik Działu Administracji MOK.
2. Zakres upoważnień osób zastępujących Dyrektora podczas jego nieobecności określa odrębne zarządzenie.

§ 8.
Strukturę organizacyjną MOK tworzą działy, odpowiadające za formalno-prawną, organizacyjną i gospodarczą działalność instytucji oraz pracownie i koła zainteresowań, które prowadzą działalność edukacyjną i artystyczną.

§ 9.
MOK realizuje swoje zadania w oparciu o niżej wymienione działy:
1) Dział Księgowości, którym kieruje Główny Księgowy i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. płac oraz kasjer. Dział Księgowości jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo- rzeczowej MOK prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury. Do zadań Głównego Księgowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz.U.157.1240) oraz ustawą o rachunkowości (Dz.U.2013.330), należy w szczególnośc:
a) opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne,
b) sprawozdawczość finansowa i statystyczna,
c) opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór i kontrola realizacji zaleceń w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo – rzeczowych realizowanych przez upoważnionych pracowników,
d) nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych,
e) stała kontrola kasy MOK,
f) prowadzenie nadzoru nad gospodarką rzeczowo ? materiałową i mieniem MOK,
g) prowadzenie rachunków MOK i innych funduszy celowych,- prowadzenie spraw płacowych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
h) ewidencja majątku trwałego MOK.

2) Dział Promocji i Organizacji Imprez, którym kieruje Kierownik Działu i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. promocji i organizacji imprez kulturalnych, specjalista ds. promocji i organizacji wystaw, specjalista ds. obsługi technicznej imprez kulturalnych oraz obsługi urządzeń audiowizualnych. Do zadań Działu Promocji i Organizacji Imprez należy w szczególności:
a) organizacja koncertów, przedstawień teatralnych i projekcji filmowych w różnych formach,
b) organizacja wystaw, wernisaży, przeglądów oraz konkursów prac plastycznych i fotograficznych,
c) organizacja imprez własnych oraz zlecanych przez instytucje, firmy i innych,
d) zabezpieczenie techniczne realizowanych imprez,
e) reklama wizualna w postaci plakatów, afiszy, transparentów, ulotek, plansz, programów, zaproszeń itd.,
f) pozyskiwanie sponsorów,
g) kontakty z mediami,
h) opracowywanie sprawozdań z przeprowadzanych imprez,
i) zabezpieczenie techniczne realizowanych imprez.

3) Dział Administracji, którym kieruje Kierownik Działu Administracji i w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy: specjalista ds. biurowych, specjalista ds. kadrowych, pracownicy gospodarczy.
Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:
a) zarządzanie budynkami MOK,
b) prowadzenie remontów bieżących w MOK,
c) zaopatrzenie MOK w urządzenia, materiały i sprzęt biurowy, środki czystości zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
d) prowadzenie sekretariatu MOK, w tym terminowe dostarczanie i odbieranie korespondencji, jej ewidencja oraz przygotowywanie korespondencji wychodzącej z MOK,
e) prowadzenie spraw pracowniczych i kadrowych MOK,
f) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach MOK oraz na terenie przyległym,
g) zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i obiektów MOK,
h) kontrola i zabezpieczenie spraw związanych z bhp,
i) zaopatrzenie stanowisk w sprzęt, materiały, druki itp.,
j) zabezpieczenie budynków i pomieszczeń MOK przed kradzieżami,
k) terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich działań,
l) prowadzenie opieki nad osobami odbywającymi staż lub praktyki w MOK,
m) prowadzenie archiwum zakładowego,
n) regulowanie i nadzorowanie wynajmu pomieszczeń MOK,
o) prowadzenie ewidencji wyjść i nadgodzin pracowników MOK,
p) prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
q) prowadzenie i obsługa kasy.

§ 10.
1. MOK realizuje swoje statutowe zadania w zakresie edukacji artystycznej, nauki języków obcych, rozwijania kultury fizycznej, promocji kultury, zdrowia i turystyki w oparciu o następujące pracownie artystyczne i koła zainteresowań:
1) Pracownia muzyczna,
2) Pracownia instrumentalno ? wokalna,
3) Pracownia wokalna,
4) Pracownia malarstwa,
5) Pracownia języków obcych,
6) Pracownia teatralna,
7) Pracownia filmowa,
8) Pracownia tańca nowoczesnego i towarzyskiego,
9) Regionalny Ośrodek Ceramiki,
10) Pracownia Edukacji Artystycznej Najmłodszych „Wesoła Świetlica”,
11) Akademia Aktywnego Seniora.
2. Zajęcia w pracowniach prowadzone są przez instruktorów lub specjalistów z danej dziedziny. Instruktorzy kontraktowi zatrudniani są w miarę potrzeb do prowadzenia zajęć.

Rozdział IV
Zasady kontroli wewnętrznej

§ 11.
1. Kontrola wewnętrzna w MOK stosowana jest w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych, a jej celem jest zapewnienie w szczególności zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.
2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych określają odrębne przepisy.
3. Kontrolę zarządczą w MOK sprawują: Dyrektor i główny księgowy.

Rozdział V
Postanowienia organizacyjno ? porządkowe

§ 12.
1. Zakres zadań pracowników merytorycznych, administracji i obsługi, związanych z zajmowanymi stanowiskami pracy, określa zakres czynności służbowych tych pracowników.
2. Wszyscy pracownicy, którym z tytułu czynności zawodowych powierza się mienie w MOK powinni złożyć odpowiednie oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.
3. Regulamin niniejszy obejmuje wszystkich pracowników.
4. Znajomość regulaminu jest obowiązkiem każdego pracownika MOK, potwierdzonym złożeniem podpisu pod imiennym oświadczeniem.
5. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych i pociąga za sobą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną przewidzianą Kodeksem Pracy.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13.
1. Schemat organizacyjny MOK określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu stanowiący jego integralną cześć.
2. Zmiany postanowień regulaminu mogą być wprowadzane aneksem w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2013 roku.

Komentarze zamknięte.

займы онлайн